Byggestart Haram vindkraftverk

Anleggsarbeidene starter opp på Haramsøya

28. mai 2020                                                                                                                                      

Fra og med 2. juni blir det innført anleggsområde i planområdet på Haram. Det vil bli satt opp en bom i hver ende av Fjellvegen og hengt opp informasjonsskilt på bommene. All ferdsel i området skal være på trygg avstand fra anleggsarbeidene. NB! Det vil forekomme sprengning i området. Det vil ikke være anleggsaktivitet på søndager. Mer informasjon om anleggsarbeider vil bli lagt ut på Haram kraft sin facebook-side.


Etter tiår med planlegging blir det nå bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund. Olje- og energidepartementet (OED) godkjente miljø, transport og anleggsplanen den 24. mars og ga dermed Haram Kraft tillatelse til å starte utbyggingen.

Energien fra anlegget vil dekke forbruket til alle innbyggerne i gamle Haram kommune og vil være det største kraftverket i nye Ålesund kommune.

– Haram Kraft har etter en grundig konsesjonsprosess fått tillatelse til å bygge ut fordi man anser fordelene som større enn ulempene. Som utbyggere håper vi på en god og åpen dialog med alle som er engasjert lokalt og vil bidra med det vi kan av faktainformasjon for å skape trygghet, sier Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr.

Endrer turbinplasseringen

I løpet av vinteren har Haram Kraft jobbet med turbinplasseringene for å gjøre bedre tilpasninger til området.

– Plasseringen av turbinene er endret i forhold til planen NVE godkjente i august, noe som vil bidra til mindre synlighet, støy og påvirkning på myrområder, sier Rommetveit.

Turbinene som bygges vil ha en høyde på 150 m til øverste vingespiss. Dette er samme høyde som er beskrevet i konsesjonssøknaden.

Lokal verdiskapning

I desember godkjente Haram kommune en samarbeidsavtale med Haram Kraft som sikrer at cirka to millioner kroner årlig betales inn til et fond til lokale tiltak på Haram.

Det er avtalt at de første 2,5 millionene skal gå til fiberinfrastruktur på Haramsøy, Flemsøy/Skuløy og Lepsøy. Dette sikrer fullfinansiering av fiber til øyene og vil gjøre at kommunen vil realisere fiberutbyggingen så snart oppdraget er tildelt et utbyggingsselskap.

I tillegg til inntekter til kommunen vil utbyggingen gi inntekter til entreprenører og servicebedrifter i utbyggingsfasen samt lokal aktivitet og inntekter i driftsfasen. Det vil også bli eiendomsskatteinntekter til kommunen.

Låner vind

-Vindkraftverket på Haram vil gi et lite, men viktig bidrag til at Norge skal nå sine klimamål i tillegg til den lokale verdiskapningen, sier Rommetveit.

Anlegget har konsesjon i 30 år. Dersom man ser at man ikke har behov for kraften etter endt konsesjonsperiode plikter Haram Kraft å fjerne installasjonene og sette området tilbake til opprinnelig stand så godt det lar seg gjøre.

-Siden Haramsøya allerede har vei gjennom området og arealet i det store og hele er oppdyrket vil det langt på vei være mulig å sette området tilbake til nåværende form. På den måten låner vi vinden i området i en periode når samfunnet trenger mer fornybar energi, sier Rommetveit.

I tiden fremover skal det lages en anleggsplan, hvor man tar hensyn til situasjonen rundt Covid 19.

– Helse og sikkerhet for lokalsamfunnet og arbeiderne på anlegget er første prioritet, sier Rommetveit.

Naturmiljøet og fugl

Haram Kraft har i samarbeid med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) utarbeidet forslag til etterundersøkelser for fugl og flaggermus slik at konsekvenser for de sårbare artene blir fulgt opp. NINA har også gjennomført forundersøkelsene av fugl for prosjektet. Denne undersøkelsen konkluderer med at nåværende utbyggingsløsning gir en lavere risiko for negative effekter på fugl enn for konsesjonsgitt utbyggingsløsning.

Fakta

  • Zephyr vil bygge og drifte prosjektet for Taaleri Energia som eier vindkraftverket
  • 8 Vestas-turbiner a 4,2 MW
  • Totalt 33,6 MW installert effekt
  • Årlig energiproduksjon og 110 GWh (110 millioner kilowattimer). Det tilsvarer forbruket til cirka 7000 husstander.
  • OED har godkjent en detaljplan hvor turbinen nærmest Ullahornet nå er trukket ytterligere 100 m sydover og dermed vekk fra Ullahornet. Inngrepet i myr vil også totalt sett bli halvert.

For mer informasjon, kontakt:

Olav Rommetveit

Daglig leder Zephyr AS

97663120

or@zephyr.no