Kronikk om vindkraft

Kronikk publisert i Firdaposten 15.09.2019


Vindkraftdebatten raser i norsk presse og det hevdes blant annet at vindkraftutbyggerne kun tenker på profitt, gjemmer seg bak klimasaken og ikke gir noe tilbake til lokalsamfunnene som berøres. Zephyr AS er et norsk vindkraftselskap med offentlige eiere og vi kjenner oss ikke igjen i dette.

Klima

Verdens klimastatus er at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og vi har mer ekstremvær. Klimaendringene vil på sikt få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur.

Norges klimamål er sammenlignet med utslippsnivå i 1990:

  • Kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020
  • Kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030
  • Innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn

Fakta er at Norges utslipp av klimagasser har økt med 3.4 prosent fra 1990 til 2018 samtidig som vi eksporterer store mengder olje og gass som gjør Norge til et av verdens rikeste land. EU har mål om 32 % fornybarandel i energimiksen innen 2030. Thema Consulting har estimert at dette kan bety en økning i Norges fornybarandel fra 67,5% i 2020 til 88 % i 2030.

Vi har dårlig tid for å nå klimamålene som Norge og Europa har forpliktet seg til. Overgangen fra bruk av fossil energi til fornybar energi er viktig for å redusere utslippene. Ferske rapporter fra både NVE og Statnett viser at behovet for fornybar energi vil øke 25-40 TWh frem til 2040 dersom forbruket skal elektrifiseres. Det å vise til at vi allerede har nok elektrisitet i Norge er ikke riktig dersom vi skal konvertere energiforbruk fra fossilt til elektrisk. Det er heller ikke et alternativ å vise til at eksisterende vannkraftverk kan oppgraderes når det reelle potensialet for ny produksjon fra opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk ifølge NVE er ca.5-6 TWh. Både vindkraft og vannkraft må bygges ut i tillegg til andre tiltak.

Zephyr mener at vindkraftproduksjon kan bidra til å redusere klimautfordringene og er grønn fordi den i liten grad bidrar til klimautslipp. Klimaavtrykket til vindkraft i et livssyklusperspektiv er beregnet til 3-46 g CO2 per KWh, mens det tilsvarende tallet for gass- og kullkraft er 500-1000 g CO2 per kWh.

Lokale virkninger

Vindkraft på land har blitt økonomisk lønnsomt uten støtteordninger fordi teknologiutvikling har gitt betydelige kostnadsreduksjoner. Zephyr har selvsagt som mål å tjene penger på sine prosjekter i likhet med alle andre som driver med næringsvirksomhet. Vår profitt kommer norske kommuner til gode gjennom våre eiere. Prosjektene må være lønnsomme for å finne investorer og realisere prosjektene. Hvis vindkraft skal produseres, må vi ta i bruk arealer som i dag er urørte, noens turområder, synlig fra bebyggelse/utfartssteder og hvor plante- og dyreliv kan bli berørt. Zephyr er bevisst sitt samfunnsansvar og er opptatt av å utvikle gode prosjekter som produserer mye fornybar energi, er lønnsomme, gir positive ringvirkninger for de lokalmiljøene som berøres og som medfører minst mulige negative virkninger for bl.a. natur, friluftsliv og lokalsamfunn.

Mange er opptatt av eierskapet i vindkraftprosjektene. Zephyr har utviklet, bygget og solgt flere prosjekter til utenlandske investorer. Norske investorer har i liten grad vært interessert. Guleslettene vindkraftverk eies av et fond forvaltet av BlackRock, en amerikansk kapitalforvalter. Vi opplever at de i likhet med Zephyr er opptatt av at prosjektene skal gi positive lokale ringvirkninger og sammen jobber vi for å ha gode relasjoner til vertskommunene og grunneierne. Guleslettene Vindkraft vil betale eiendomsskatt til Flora og Bremanger kommuner. Grunneierne sikres ekstrainntekter på sine eiendommer. Det bygges varmestue, lysløype, fiskebrygge og parkeringsplasser som vi tror vil gjøre området godt tilgjengelig som friluftsområde. Det vil også opprettes lokale fond som kan være med å støtte lokale lag/foreninger/aktiviteter. Lokal driftsleder skal ansettes i vindkraftverket og Vestas som leverer turbiner til flere av vindkraftverkene i området, vil også ha folk med lokal forankring. Vi har tro på at disse tiltakene totalt sett kan bidra positivt i vertskommunene selv om mange selvsagt vil mene at det hadde vært bedre hvis vindkraftverket ikke ble bygget. I byggeperioden 2018-2020 er de lokale ringvirkningene for næringslivet betydelig. Et konkret eksempel er NCC, en lokal underleverandør på Guleslettene vindkraftverk, som har 11 personer fra Sogn og Fjordane i arbeid på prosjektet og som i tillegg bruker ytterligere 9 lokale underleverandører.

Konklusjon

Norge og resten av kloden har behov for mer fornybar kraft nå og Zephyr mener at lønnsomme vindkraftverk på land er et godt svar på dette. Økt fornybar elproduksjon er helt nødvendig for å redusere klimautslippene og få til et lavutslippssamfunn. Kunnskapsgrunnlaget i den nasjonale rammeplanen som NVE har lagt frem bør være et konstruktivt verktøy for å diskutere mulige områder for å løse klimakrisen som vil berøre oss alle på sikt.