Lokale relasjoner og nedleggelse av vindkraftverk

Debattinnlegg Porten.no 11. februar 2020

Zephyr AS har jobbet med vindkraft i nærmere 20 år. Mehuken vindkraftverk ble satt i drift allerede i 2001 i Vågsøy i Sogn og Fjordane. Vi har et langsiktig perspektiv for vår virksomhet, og våre offentlige eiere (kommuner og fylkeskommuner i Østfold og Buskerud, nå Viken) har i enda flere år investert i og drevet vannkraftanlegg. Langsiktig tilstedeværelse og god forankring i lokalsamfunn har vært og er en viktig grunnpillar for Zephyrs og eiernes virksomhet. Zephyr sin strategi er å utvikle, bygge og drifte vindkraftanlegg og vi ønsker å ha gode relasjoner til grunneiere og lokalsamfunn gjennom hele denne lange perioden. Nettopp fordi vi jobber langsiktig er det svært viktig for oss å opptre på en ryddig og troverdig måte som gjør at disse relasjonene består gjennom hele vindkraftverkets livsløp.

Når konsesjonen til et vindkraftverk utløper etter 25-30 år, skal anlegget legges ned. Da har vi «lånt vinden» i den tiden som har gått og mange har nytt godt av den rene strømmen som har blitt produsert. Eier av anlegget skal da ta ned alt som myndigheter og grunneiere bestemmer og alt dette skjer under kontroll og godkjenning fra miljøtilsynet hos NVE. Energilovforskriften krever at konsesjonæren fjerner det nedlagte anlegg og så langt det er mulig fører landskapet tilbake til naturlig tilstand. I selve konsesjonen stilles det krav om at konsesjonæren økonomisk skal sikre at dette kan skje i tråd med forskriften; «Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av turbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. Energilovforskriften § 3-5 d».

Svært liten mulighet for konkurs

Selv har vi erfaring med nedlegging av første byggetrinn av Mehuken vindkraftverk i 2014. De fem turbinene ble solgt til et nederlandsk selskap (med formål å produsere energi videre) og vi ryddet opp etter oss i samarbeide med NVE, kommunen og grunneierne. Det er svært vanskelig å se de fem turbinpunktene som er fjernet. Energilovens vilkår sikrer at både grunneierne, miljøet og samfunnet ivaretas på en god måte. Debattinnlegget viser at det er frykt for konkurs i et vindkraftselskap og hva slags følger dette kan gi. Selskapet det vises til er en turbinleverandør og ikke en eier av et vindkraftverk. Muligheten for konkurs er svært liten. Utbygging av vindkraft er lønnsomt uten subsidier. Er vindkraftverket bygget, vil det være lønnsomt å drifte kraftverket. Driftskostnadene er små sammenlignet med byggekostnadene.  Det er også slik at de fleste prosjekter er satt opp på en slik måte at banker overtar driften om en eier eventuelt skulle få problemer.

Følger vedtatte lover og regler

Det er ikke riktig at vindkraftaktører utgjør en trussel mot Norges styresett, mot demokratiet og bryter norske lover. Vi forholder oss gjennom hele prosessen til de vedtatte regler og lover for utvikling, bygging og drift av vindkraftverk. Det er strenge regler for hvordan dette skal gjennomføres og NVE og andre myndigheter følger opp hver enkelt aktør. Zephyr og andre vindkraftaktører er selvsagt avhengig av å tjene penger på våre prosjekter, men vi bygger vindkraft fordi vi mener at det er et viktig bidrag for å få ned klimagassutslippene i Norge. I rapporten Klimakur som ble lagt frem i forrige uke, er rundt en tredjedel av tiltakene knyttet til elektrifisering. Skal vi få til dette, må det også produseres mer fornybar energi i Norge. Dette skal vi gjøre på en mest mulig skånsom måte og i forståelse med lokalsamfunnene som skal leve med vindkraftverkene