Lokalsamfunn

Hvilke verdier sitter lokalsamfunnene igjen med? 

Zephyr AS har som mål å bidra positivt til samfunnsutviklingen i de lokalsamfunnene vi jobber i. Fornybar kraft kan gjøre at kommunene blir mer attraktive for investorer og ny næring, og slik håper vi å være med å bygge opp trygge og bærekraftige lokalsamfunn.  

Våre prosjekter skal være med på å skape nye arbeidsplasser lokalt og regionalt, både i bygge- og driftsperioden. Vi jobber med våre eiere og samarbeidspartnere for å ha fokus på dette ved ansettelser og innkjøp. 

Konkret vil vindkraftverkene våre bidra med følgende verdier til lokalsamfunnet: 

Kraft til kostpris (KTK)
KTK vil gi gunstige strømpriser til innbyggerne, kommunen selv og næringslivet i kommunen der vindkraftverket bygges. Les mer her: Kraft til kostpris

Arbeidsplasser
Byggeperioden vil medføre arbeidsplasser innenfor flere sektorer – anlegg, elektro, rørlegger, service- og handel mfl. I driftsfasen vil det være fast ansatte teknikere på alle større vindkraftverk.   

Leveranse av varer og tjenester
Eksterne tjenester til vedlikehold av veier, elektriske anlegg, turbiner og bygninger, service og andre tjenester vil i all hovedsak basere seg på lokal arbeidskraft.
 

Eiendomsskatt
Vindkraftverket betaler eiendomsskatt til
kommunen(e) det ligger i. Størrelsen på eiendomsskatten vil variere med størrelsen på vindkraftverket.

Grunneiererstatning
Grunneierne som stiller sin grunn til disposisjon vil få økonomisk kompensasjon for leie av arealene som vindkraftverket er bygget på. Størrelsen på denne erstatningen vil variere fra grunneier til grunneier.

Støtte til lokale lag og foreninger
Vi støtter lokale lag og foreninger for barn og unge gjennom ordninger som forvaltes av kommunene.
 


Samarbeid

I tillegg ønsker vi å legge til rette for friluftsaktiviteter i vindkraftområdene da dette ofte er områder med en del aktivitet fra før, eller hvor det blir økt aktivitet på grunn av bedre tilgjengelighet. Vi samarbeider med grunneierne, lokale organisasjoner og kommunen om å finne gode tiltak som kan komme lokalbefolkningen til gode.  

Et godt eksempel på dette er tiltak på Guleslettene vindkraftverk hvor Guleslettene Vindkraft AS har bidratt med følgende: 

  • 3 km lysløype og tråkkemaskin 
  • Varmestue i vestenden av Langevatnet 
  • Fiskebrygge ved Kupevatnet tilrettelagt for funksjonshemmede 
  • Parkeringsplass med ladeplasser for elbil  
  • Ny bro sør for Langevatnet 
  • Sykkelmuligheter på 4 mil med grusveier