Dalsbotnfjellet

UNDER UTVIKLING

NORGE

Dalsbotnfjellet


Kommune: Gulen


Vindturbiner: 25 


Årlig produksjon: 565 GWh


Årlig effekt: 150 MW


Status: Konsesjon avslått


Dalsbotnfjellet vindkraftverk var planlagt bygget i et cirka 25 kvadratkilometer stort planområde som ligger 500-600 moh. Vindkraftverket skulle tilknyttes kraftnettet via en 19 km lang 132 kV kraftledning til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune. Planområdet ligger innenfor de foreslåtte områdene egnet for vindkraft i nasjonal ramme for vindkraft. 

Zephyr meldte dette prosjektet allerede i april 2011 og fikk konsesjon fra NVE i september 2013. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagebehandlingen ble utsatt i påvente av en revidert søknad om nettilknytning. NVE ga konsesjon til en ny nettilknytning i mai 2018. Denne ble også påklaget, og både vindkraftverket og nettilknytningen lå til behandling i Olje- og energidepartementet frem til prosjektets konsesjon ble endelig avslått i juni 2021. 

Visualiseringer av Dalsbotn vindkraftverk.