Gautestad

UNDER UTVIKLING

NORGE

Gautestad


Kommune: Evje og Hornnes


Vindturbiner: 12


Turbintype: 9 stk .7,2 MW og 3 stk. 6,2 MW


Total høyde: 252 meter og 200 meter 


Rotordiameter: 172 meter og 162 meter


Årlig produksjon: 265 GWh 


Installert effekt: 83,4 MW


Oppstart: 2029


Konsesjonær: Zephyr AS 


Gautestad Vindpark er planlagt etablert i Evje og Hornnes kommune i Agder fylke. Turbinene vil ligge på Gautestad i et kupert fjellområde med gode vindforhold, øst for Evje sentrum. Anlegget kan produsere cirka 265 GWh per år. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til 16 500 husstander, jfr SSBs statistiske gjennomsnittsforbruk på 16 000 kWh pr. husstand.

Gautestad Vindpark er planlagt konsesjonssøkt med ni vindturbiner med 7,2 MW installert effekt og tre vindturbiner med 6,2 MW installert effekt. Hovedadkomsten vil være fra Evje sentrum, via Gautestadveien. 

Bidrag til lokalsamfunnet 

Et vindkraftverk betyr store årlige inntekter til kommunen det bygges i. Både grunnrenteskatt, produksjonsavgift og eiendomsskatt, for de kommunene som har det, vil gi inntekter til kommunen. Kraftverket vil produsere strøm til næringslivet i kommunen, og på den måten kunne bidra til både arbeidsplasser, næringsvekst og høyere skatteinntekter til kommunen.

Vindkraftverket vil også kjøpe en rekke varer og tjenester lokalt og regionalt i byggeperioden og, etter hvert, i driftsfasen. I byggefasen vil det være mulig for lokale entreprenører å by på kontrakter og i driftsfasen vil vindkraftverket kjøpe tjenester innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, leie av lager og kontor, renhold, teletjenester med mer. Kraftverket vil ansette folk til å drifte kraftverket. 

Kraft til kostpris

Vi i Zephyr ønsker å gi mer tilbake til de kommunene som sier ja til nye vindkraftverk. Vi har derfor utviklet konseptet Kraft til kostpris.

Kraft til kostpris betyr at kommuner som sier ja til å etablere nye vindkraftverk, vil få tilbud
om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den. Dette vil gjelde innbyggere, næringsliv og kommuner.

For innbyggerne vil Kraft til kostpris bety at de inngår langsiktige strømavtaler til en gunstig pris. Dette gir forutsigbarhet og trygghet. I et litt lengre tidsperspektiv vil det kunne gi store besparelser, spesielt inn mot 2030, når Norge i stadig større grad må importere strøm til høye priser.

For næringslivet vil Kraft til kostpris også bety forutsigbarhet og lave kostnader. En del steder vil dette også kunne gi store konkurransefortrinn, dersom man sammenligner seg med næringslivet i kommuner som ikke har tilgang på Kraft til kostpris. Dette kan rett og slett gi ny næringsvekst.

For kommunene vil Kraft til kostpris bety større trygghet for egne innbyggere, at næringslivet i kommunen får konkurransefortrinn, men også at kommunen selv kan budsjettere med en forutsigbar strømpris og slippe at store variasjoner i strømprisene påvirker kommuneøkonomien.

I tillegg til å få kjøpe strømmen til kostpris, vil både kommuner og næringsliv få tilbud om å
gå inn på eiersiden av vindkraftverket.

Skånsom utbygging

Zephyr AS ønsker så lite fotavtrykk som mulig i naturen når vi bygger våre vindkraftverk, Vi vil jobbe sammen med grunneiere, eksperter og lokalbefolkning for å få til dette. 

Et vindkraftverk legger bare beslag på cirka 3% av arealet i et konsesjonsområde, og turbinbladenes nederste punkt er langt over normal tretopphøyde. Det gir store muligheter for vern av natur og tilrettelegging for ulike verne- og bevaringstiltak inne i vindkraftverket. Noen steder kan det bli aktuelt å lete etter gode tiltak på utsiden av vindkraftverket også.

Ferdsel og sikkerhet

Gautestad Vindpark blir liggende flott til i et kupert skogs- og fjellområde. Stedet er velegnet til friluftsliv gjennom hele året. Vi i Zephyr har lang erfaring med å bygge og drifte vindkraftverk, og vi opplever at veiene inne i kraftverket ofte blir populære turveier. De tas også gjerne i bruk av helt nye grupper med turfolk. Dette ønsker vi å legge til rette for også på Gautestad. 

Vi vil derfor samarbeide med lokale krefter som idrettslag, hytteeiere, grunneiere og kommunen for å finne gode tiltak i området, slik at flere kommer seg ut på tur. Dette kan være vårt lille bidrag til økt turglede og folkehelse.

Bidrar til det grønne skiftet

Vindkraft bidrar til det grønne skiftet og er en energikilde vi trenger mer av i framtida når fossile energikilder skal fases ut. Nye vindkraftverk bidrar også i den nasjonale energidugnaden som Energikommisjonen etterlyser. Gautestad Vindpark vil være et betydelig bidrag til både det grønne skiftet og energidugnaden. 

Prosess

Å bygge et vindkraftverk er en stor og omfattende prosess. Først må vindkraftverket utredes. Før det kan skje må kommunestyret si ja til en konsekvensutredning, slik at alle fakta kommer på bordet. Hvis kommunestyret sier ja, starter utredningen. 

Når utredningen er ferdig og alle fakta er klarlagt rundt vindkraftverket bestemmer kommunestyret seg for om de vil gå videre med prosessen, eller ikke. Hvis kommunestyret sier nei blir det ikke noe kraftverk. Hvis kommunestyret sier ja, må kommunen gjennomføre en overordnet arealavklaring gjennom en områderegulering før det gis konsesjon – noe som betyr at kommunen i praksis har vetorett.  

Etter at kommunen har sagt ja skal en konsesjonssøknad til slutt behandles av NVE og Olje- og energidepartementet (OED). Selv om kommunen sier ja, så kan fremdeles NVE eller OED si nei. 

Kontaktperson
Tom-Erling Svendsen
Forretningsutvikler
406 22 577
ts@zephyr.no

I første omgang ønsker vi å presentere planene og utvikle disse i tett samarbeid med kommunen, næringslivet og vindkraftverkets nærmeste naboer, blant annet hyttefolket på Gautestad og Gautestad Kurs- og Misjonssenter.