Guleslettene

I DRIFT

NORGE

Gulslettene


Kommune: Bremanger og Kinn


Vindturbiner: 47


Turbintype: Vestas V136 4,2 MW


Total høyde: 158 meter


Rotordiameter: 136 meter


Årlig produksjon: 700 GWh


Installert effekt: 197,4 MW


Oppstart: 2021


Konsesjonær: Guleslettene Vindkraft AS


Les om risiko for iskast →

Guleslettene vindkraftverk ligger i Bremanger og Kinn kommuner i Vestland fylke. Turbinene ligger i et spektakulært fjellandskap med fantastiske vindforhold og anlegget produserer årlig ca 700 GWh. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca 44 000 husstander.  

Guleslettene vindkraftverk består av 47 Vestas turbiner med 4,2 MW installert effekt. Det er bygget ca 40 km med grusveier og hovedadkomst er fra Magnhildskaret. Vindkraftverket er koblet til Linja AS sitt 132 kV nett. 

Guleslettene vindkraftverk er eid av Guleslettene Vindkraft AS. Zephyr AS bygget og drifter Guleslettene vindkraftverk på vegne av Guleslettene Vindkraft AS. Vindkraftverket ble satt i drift i januar 2021.  

Ferdsel og sikkerhet 

Guleslettene vindkraftverk ligger fantastisk til og er et mye brukt turmål. Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig, og det er tilrettelagt for turgåing, skigåing og fiske. Det er flere turstier i området og det er parkeringsplass både ved start på turstien fra Magnhildskaret og ved adkomstveien inn til vindkraftverket ved servicebygget. Se tur.no for merkede turstier og lysløype. 

Det er bygget en 2,3 km lysløype fra parkeringsplassen. Ved enden av Langevatn, er det bygget en skihytte/varmestue som er åpen for alle. Det er laget en fiskebrygge som er tilrettelagt for funksjonshemmede ved Kupevannet. Flere steder i området er det laget til enkle sittegrupper og det er laget en bro i østenden av Langevatn for å binde turstiene sammen. 

Det er fri ferdsel i vindkraftverket, men besøkende må ta forholdsregler ved dårlig vær. 
Vær spesielt oppmerksom vinterstid da det kan være risiko for at det kastes snø eller is fra turbinbladene eller at det faller ned fra andre deler av turbinen. Hold avstand til turbinene og vær oppmerksom på fareskiltene som er satt opp i vindkraftverket. Les mer om iskast og se isings og iskastvarsel her.

Bidrag til lokalsamfunnet
I forbindelse med utbyggingen, er det lagt til rette for en rekke friluftsaktiviteter gjennom bygging av lysløype, varmestue, fiskebrygge, bro og sitteplasser i området.  

Guleslettene Vindkraft AS har inngått en avtaler med Bremanger og Kinn kommuner om å bidra økonomisk til å støtte aktiviteter for barn og ungdom. En gang i året inviteres det til å sende inn søknader om pengestøtte til ulike aktiviteter i denne delen av kommunen. Det er en komité bestående av representanter for kommunene som vurderer søknadene og fordeler pengestøtten.  Se mer info her.

Grunneierne kompenseres i tråd med inngåtte avtaler. 

Guleslettene Vindkraft AS betaler eiendomsskatt ihht. gjeldende satser til Bremanger og Kinn kommuner. 

Undersøkelser 

Guleslettene Vindkraft gjør omfattende undersøkelser at effekter vindkraftverket kan ha for trekkende fugl ihht vilkår fastsatt av NVE. Undersøkelsene pågår over to år – 2021 og 2022. Det er brukt fugleradar, songmetre, manuelle observasjoner og ettersøk etter fugl rundt alle turbiner gjennom både vår- og høstsesong. Det er Norsk Institutt for naturforskning som gjør undersøkelsene. 

Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, med lysløype, varmestue, fiskebrygge og enkle bord og sitteplasser. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger selskapene som er omfattet av regelverket en plikt til å foreta en aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, herunder av leverandører og forretningsforbindelser.

Guleslettene Vindkraft AS vil gjennomføre årlige aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven og offentliggjøre denne vurderingen på selskapets nettsider. Guleslettene Vindkraft AS stiller krav til sine leverandører med hensyn til at leverandørene etterlever kravene som stilles til arbeidstaker-, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i loven. På bakgrunn av en kontinuerlig kartlegging av selskapets leverandørkjede, så skal det årlig utarbeides en redegjørelse for å vurdere og dokumentere hvordan selskapet håndterer og tilfredsstiller lovens krav. Denne redegjørelsen forklarer de aktsomhetsvurderinger som selskapet har utført, og hvilke tiltak som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets leverandørkjede.

Ved eventuelle henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan Arild Fjeldahl af@zephyr.no eller Maria Stensvik Jensen msj@zephyr.no kontaktes.