Haram

I DRIFT

NORGE

Haram


Kommune: Ålesund


Vindturbiner: 8 


Turbintype: Vestas V136 4,2 MW 


Total høyde: 150 meter 


Rotordiameter: 136 meter


Årlig produksjon: 113 GWh 


Installert effekt: 33,6 MW 


Oppstart: 2021


Konsesjonær: Haram Kraft AS 


Les om iskastvarsel →

Haram vindkraftverk ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Turbinene ligger på Haramsøya på et oppdyrket fjellplatå helt ytterst i havgapet med gode vindforhold. Anlegget produserer årlig ca 113 GWh og det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca 7000 husstander.

Haram vindkraftverk består av 8 Vestas turbiner med 4,2 MW installert effekt.  Det er inngått en langsiktig driftsavtale med Vestas Service for drift og vedlikehold av turbinene. Hovedadkomsten er fra Håneset. Vindkraftverket er koblet til Møre Nett sitt 66 kV nett ved Alvestad.

Haram vindkraftverk er eid av Haram Kraft AS. Zephyr AS drifter vindkraftverket på vegne av eierne. Vindkraftverket ble satt i drift i slutten av 2021.

Ferdsel og sikkerhet

Haram vindkraftverk ligger fantastisk til med utsikt utover havet og til naboøyene. Området er mye brukt til friluftsliv gjennom hele året. Ta deg gjerne en tur til fots, med sykkel eller på ski. Adkomstveien er stengt med bom. Grunneierne drifter marka på fjellet i og rundt vindturbinene.

Det er fri ferdsel i vindkraftverket, men besøkende må ta forholdsregler ved dårlig vær. Vær spesielt oppmerksom vinterstid da det kan være risiko for at det kastes snø eller is fra turbinbladene eller at det faller ned fra andre deler av turbinen. Hold avstand til turbinene og vær oppmerksom på fareskiltene som er satt opp i vindkraftverket. Les mer om iskast her.

Bidrag til lokalsamfunnet

Haram vindkraftverk kjøper en rekke varer og tjenester fra lokalt og regionalt blant annet for drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, leie av lager og kontor, renhold, teletjenester med mer.

Haram Kraft har inngått en avtale med Ålesund kommune om økonomisk kompensasjon. Dette innebærer at Haram Kraft frivillig betaler 7 promille i eiendomsskatt selv om satsen i kommunen kun er 2 promille. Haram Kraft har forskuddsbetalt deler av dette for å realisere fiberutbygging til Nordøyene. Deler av årlig betaling skal settes av i et fond som administreres av kommunen for å støtte aktiviteter/tiltak i lokalmiljøet med fokus på barn og unge. Det vil bli mulig å søke om støtte fra 2022 og dette vil bli utlyst.

Grunneierne kompenseres i tråd med inngåtte avtaler.

Undersøkelser

Haram Kraft undersøkelser hvilke effekter vindkraftverket kan ha for fugl i området i tråd med vilkår fastsatt av NVE. Undersøkelsene skal gjøres over tre år. Undersøkelsene startet i 2022 og vil avsluttes i 2024. Det er Rambøll og Ecofact som gjennomfører undersøkelsene etter godkjent undersøkelsesprogram.

Haram Kraft skal også gjøre støymålinger ihht vilkår fastsatt av NVE. Dette skal gjennomføres i løpet av de to første driftsårene ihht program godkjent av NVE.

Kontaktperson
Joakim Egeberg
Driftsleder
950 16 336
je@zephyr.no

Dokumenter

Haram vindkraftverk ligger fantastisk til med utsikt utover havet og til naboøyene.