Innvordfjellet

UNDER UTVIKLING

NORGE

Innvordfjellet


Kommune: Flatanger og Namsos


Vindturbiner: 20-25


Årlig produksjon: 350 GWh 


Årlig effekt: 115 MW 


Status: Hos OED for endelig behandling


Les om iskastvarsel →

Innvordfjellet vindkraftverk er planlagt på grensen mellom Flatanger kommune og Namsos kommune. Det er svært gode vindforhold i området og ferdig utbygd vil kraftverket produsere 350 GWh, som tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 21 800 eneboliger. 

Zephyr fikk først konsesjon til å bygge vindkraftverk på Innvordfjellet i 2014. Konsesjonen ble anket, men senere rettskraftig godkjent av Olje og energidepartementet (OED) i 2018. Ett av kravene var å gjennomføre ytterligere undersøkelser av fuglen hubro. Konsesjonen ble derfor satt på vent i tre år da undersøkelsene også skulle omfatte 2020. I undersøkelsene ble det ikke gjort nye funnReirlokalitetene til hubroen lå flere kilometer utenfor plangrensa. 

I konsesjonen fra 2018 var det krav om å bygge og idriftsette Innvordfjellet vindkraftverk i løpet av 2020, senere utvidet til 2021. Som følge av de pålagte undersøkelsene av hubro for 2020, var det ikke mulig at anlegget stod ferdig innen utgangen av 2021, og Zephyr søkte derfor om utsatt frist for bygging og idriftsettelse.  

I juni 2020 vedtok Stortinget at vindkraftverk med gyldig konsesjon, ikke skulle gis forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021. Zephyrs søknad om fristforlengelse ligger hos OED for endelig behandling. 

Etter utbyggingen av kraftverket har vi fokus på at området blir mer tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, med bedre turstier og enkle bords og sitteplasser.