Kvitfjell Raudfjell

I DRIFT

NORGE

Kvitfjell Raudfjell


Kommune: Tromsø


Vindturbiner: 67  


Turbintype: Siemens Gamesa 4,3 MW 


Total høyde: 150 meter 


Rotordiameter: 130 meter


Årlig produksjon: 780 GWh 


Installert effekt: 288,1 MW 


Oppstart: 2020 


Konsesjonær: Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS 


Les om risiko for iskast →

Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk ligger i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke. Turbinene ligger i et spektakulært fjellandskap ytterst på sørlige del av Kvaløya med gode vindforhold. Anlegget produserer årlig ca 780 GWh og det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca 48 000 husstander.

Kvitfjell vindkraftverk består av 47 Siemens Gamesa turbiner med 4,3 MW installert effekt. Raudfjell vindkraftverk består av 20 Siemens Gamesa turbiner med 4,3 MW installert effekt. De to vindkraftverkene driftes samlet og det er inngått en langsiktig driftsavtale med Siemens Gamesa Renewable Energy for drift og vedlikehold av turbinene. Det er bygget ca 55 km med grusveier og adkomstveien er fra Sjøtun. Vindkraftverket er koblet til Arva AS sitt 132 kV nett.

Kvitfjell vindkraftverk er eid av Tromsø Vind AS og Raudfjell vindkraftverk eies av Raudfjell Vind AS. Zephyr AS drifter vindkraftverkene samlet på vegne av eierne. Vindkraftverkene ble satt i drift i løpet av 2021.

Ferdsel og sikkerhet

Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk ligger fantastisk til så ta deg gjerne en tur i området. Området er åpent for allmenn ferdsel til fots, med sykkel eller på ski. Adkomstveien er stengt med bom og veiene brøytes ikke gjennom vinteren.

Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig da det er bygget nye veier. Det er noen merkede turstier i det omkringliggende området. Den mest brukte turløypa opp i vindkraftverket går fra parkeringsplass ved Sandviksletta og opp til Laksetind. Kvitfjell Skilag kjører skispor fra Sjøtun på østsiden av vindkraftverket.

Det er reindrift i hele området, så ta hensyn ved ferdsel i området.

Det er fri ferdsel i vindkraftverket, men besøkende må ta forholdsregler ved dårlig vær. Vær spesielt oppmerksom vinterstid da det kan være risiko for at det kastes snø eller is fra turbinbladene eller at det faller ned fra andre deler av turbinen. Hold avstand til turbinene og vær oppmerksom på fareskiltene som er satt opp i vindkraftverket. Les mer om iskast og se isings og iskastvarsel her.

Bidrag til lokalsamfunnet

Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk bidrar med kompetansearbeidsplasser og Siemens Gamesa har 8 faste teknikere i området. I tillegg er driftsleder fra Zephyr bosatt i kommunen. Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk kjøper en rekke varer og tjenester lokalt og regionalt blant annet for drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, renhold, teletjenester med mer.

Tromsø Vind og Raudfjell Vind har støttet en del lokale arrangementer og har en fast sponsoravtale med Kvitfjell Skilag. Barnehagen på Sommarøy har nylig fått en ny gapahuk/grillhytte til glede for barnehagebarna.

Reindrifta kompenseres i tråd med inngåtte avtaler. Grunneierne kompenseres i tråd med inngåtte avtaler.

Tromsø Vind og Raudfjell Vind betaler eiendomsskatt ihht gjeldende satser til Tromsø kommune.

Undersøkelser

Tromsø Vind/Raudfjell Vind gjør undersøkelser av effekter vindkraftverket kan ha for fugl i området ihht vilkår fastsatt av NVE. Undersøkelsene skal gjøres over flere år. Det er Rambøll som gjør undersøkelsene.

Kontaktperson
Turi Mikalsen
Driftsleder
91372325
tm@zephyr.no

Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk ligger i et vakkert og krevende terreng hvor det er vinterforhold store deler av året.