Mehuken

I DRIFT

NORGE

Mehuken


Kommune: Kinn


Vindturbiner: 11


Turbintype: Enercon E70


Total høyde: 99,5 meter


Rotordiameter: 71 meter


Årlig produksjon: 70 GWh


Installert effekt: 25,3 MW


Oppstart: 2001 


Konsesjonær: Kvalheim Kraft DA


Les om iskastvarsel →WCS Pilotturbin på Mehuken →

Mehuken vindkraftverk ligger i Kinn kommune i Vestland fylke. Turbinene ligger på et platå på Kvalheimfjellet, rett ut mot Stadt-havet. Her er det fantastiske vindforhold og anlegget produserer årlig ca 70 GWh. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til over 4400 husstander.

Mehuken stod ferdig i 2001, og var den gang Norges største med fem Vestas vindturbiner. Vindkraftverket har vært utvidet 2 ganger med Enercon E70 turbiner. I 2010 ble det satt i drift nye 8 turbiner. I 2014 ble turbinene fra 2001 tatt ned og erstattet av 3 nye turbiner. Vindkraftverket består i dag av 11 Enercon turbiner med 2,3 MW installert effekt.

Mehuken vindkraftverk er eid av Kvalheim Kraft DA som igjen eies av Østfold Energi og Vardar. Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft DA og har gjort det siden 2008. Zephyr gjennomførte også utbyggingen av trinn 2 og 3 i 2010 og 2015.

Ferdsel og sikkerhet

Mehuken vindkraftverk ligger fantastisk til og er et hyppig brukt turmål. Turen ut til Mehuken går på en fin grusvei fra Movatna og er en tur som passer for de fleste. Ytterst på platået er det en liten varde med spektakulær utsikt over Kråkenes. Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig, og mange bruker området til turer gjennom hele året. Det er satt ut noen enkle bord- og sitteplasser. Det er mulig å parkere på nedsiden av bommen på adkomstveien inn til vindkraftverket.

Det er fri ferdsel i vindkraftverket, men besøkende må ta forholdsregler ved dårlig vær. Vær spesielt oppmerksom vinterstid da det kan være risiko for at det kastes snø eller is fra turbinbladene eller at det faller ned fra andre deler av turbinen. Hold avstand til turbinene og vær oppmerksom på fareskiltene som er satt opp i vindkraftverket.

.

Bidrag til lokalsamfunnet

Fra å være et endepunkt på kraftlinjen med ustabilt nett med hyppige strømbrudd, har området fått et mer stabilt strømnett.

Mehuken vindkraftverk bidrar med kompetansearbeidsplasser og Enercon har to faste teknikere i vindkraftverket. I tillegg er driftsleder fra Zephyr bosatt i kommunen. Kvalheim Kraft kjøper en rekke varer og tjenester fra lokalt og regionalt blant annet for drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, renhold, teletjenester med mer.

Kvalheim Kraft DA har inngått en avtale med Kinn kommune om å bidra økonomisk til å støtte aktiviteter for barn og ungdom. En gang i året inviteres det til å sende inn søknader om pengestøtte til ulike aktiviteter i denne delen av kommunen. Det er en komité bestående av representanter for Kinn kommune som vurderer søknadene og fordeler pengestøtten på 75 000 kr.

Kvalheim Grendalag og Kråkenes Grunneierlag støttes med årlige driftsmidler.

Kvalheim Kraft var med å sponse ballbingen som er bygget på Kvalheim.

Grunneierne kompenseres i tråd med inngåtte avtaler.

Kvalheim Kraft betaler eiendomsskatt ihht gjeldende satser til Kinn kommune.

Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, med bedre turstier og enkle bords og sitteplasser.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger selskapene som er omfattet av regelverket en plikt til å foreta en aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, herunder av leverandører og forretningsforbindelser. Kvalheim Kraft DA er ikke direkte underlagt loven, men selskapet søker allikevel å forholde seg til åpenhetslovens krav.

Kvalheim Kraft DA vil gjennomføre årlige aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven og offentliggjøre denne vurderingen på selskapets nettsider. Kvalheim Kraft DA stiller krav til sine leverandører med hensyn til at leverandørene etterlever kravene som stilles til arbeidstaker-, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i loven. På bakgrunn av en kontinuerlig kartlegging av selskapets leverandørkjede, så skal det årlig utarbeides en redegjørelse for å vurdere og dokumentere hvordan selskapet håndterer og tilfredsstiller lovens krav. Denne redegjørelsen forklarer de aktsomhetsvurderinger som selskapet har utført, og hvilke tiltak som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets leverandørkjede.

Ved eventuelle henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan Arild Fjeldahl af@zephyr.no eller Maria Stensvik Jensen msj@zephyr.no kontaktes.