Pressemelding Haram Kraft AS

Byggestart for Haram vindkraftanlegg

Etter 21 år med planlegging blir det nå bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund. Anlegget vil gi nok fornybar energi til alle innbyggerne i Haram kommune og bidra til økt forsyningssikkerhet til Haramsøya gjennom etablering av ny sjøkabel til øya. I tillegg vil vindkraftanlegget betale eiendomsskatt til kommunen og det vil benyttes lokale firmaer i utbyggings- og driftsfasen. Berørte grunneiere, som i dag benytter arealene til dyrking av fór, vil få inntekter fra vindkraftverk samtidig som landbruksaktivitetene kan opprettholdes.

Klimabidrag
«Haram har fantastiske vindressurser som bidrar til å realisere Norges og verdens behov for ren energi. Det har vært jobbet med et vindkraftverk på Haramsøya i 21 år. Det har vært et prosjekt med mange tilpasninger underveis noe som har medført at det har dratt ut i tid å realisere prosjektet. Vi tror på vindkraft som en ren og fornybar energikilde, og er fornøyd med at vi nå endelig realiserer prosjektet,» forteller administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.
«Skal vi nå våre klimamål i Norge og møte næringslivets og industriens behov for fornybar energi bør det bygges mer vindenergi. Vindkraftverket på Haram er et lite, men viktig bidrag i så måte. Et kullkraftverk med en tilsvarende årsproduksjon som vindparken på 112 GWh slipper ut 100.000 tonn CO2 i året. Norges samlede CO2-utslipp er omtrent 50 millioner CO2-ekvivalenter.»

Haram vindkraftverk
Det skal bygges vindkraft på Haramsfjellet på grunn av den meget gode vindressursen i området. Norge har blant Europas beste vindressurser, som sammen med det fleksible vannkraftsystemet bidrar til å øke Norges forsyningssikkerhet og muliggjør utfasing av fossile energikilder i Europa.

Vindkraftverket vil benytte deler av det eksisterende veinettet som allerede er etablert i området der turbinene skal bygges. Plassering av turbiner og annen infrastruktur er planlagt sammen med landbruket for å sikre fortsatt fór-dyrking på fjellet og gi minst mulig reduksjon av dyrka mark.
Etablering av ny samfunnskritisk infrastruktur, som kraftanlegg og kraftlinjer, påvirker alltid det lokale området der de bygges. Alle har forståelse for at de som bor i områder hvor det bygges samfunnskritisk infrastruktur kan oppfatte dette som forstyrrende. Myndighetene har derfor etablert omfattende krav til utredninger før en utbygging kan startes, samt krav og pålegg som utbygger må følge underveis i utbyggingen og i driftsfasen. Dette er også tilfelle for vindkraftverket på Haramsøya.

En av årsakene til den lange utviklingstiden på 21 år for prosjektet har vært at man har forsøkt å finne løsninger som reduserer fotavtrykket til vindkraftanlegget. Dette inkluderer blant annet reduksjon av antall turbiner, kraftoverføring som jordkabler i stedet for luftlinjer, valg av støysvake vindturbiner og tilpasninger av plasseringen av turbinene for å redusere støy.

«Vi har opplevd samarbeidet med både grunneiere og kommunen som særdeles konstruktivt gjennom utviklingsfasen og har etter beste evne prøvd å imøtekomme de innspill og kommentarer som har kommet inn gjennom de åpne høringsrundene og møtene med lokale interessenter», sier Rommetveit.

Lokal informasjon
Prosjektet går nå over i en ny fase etter at finske Taaleri Energia har kjøpt prosjektselskapet og fattet beslutning om å starte utbyggingen. Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2020 og anleggsarbeidene vil starte i løpet av september. Det er Zephyr som blir ansvarlig for utbyggingen og driften av vindkraftverket.

«Det er viktig å holde en tett dialog med alle interessenter i utbygging for å sikre en trygg prosess og redusere effekter av anleggsarbeidet så langt det lar seg gjøre», sier Rommetveit.

Prosjektledelsen i Haram Kraft vil holde åpent kontor på Haramsøya i annonserte tidsrom hvor interesserte kan komme og få informasjon om prosjektet.

Leverandører
I tillegg til Vestas er det tre andre hovedleverandører i prosjektet. Stangeland Maskin bygger veier, oppstillingsplasser, fundament og kabler i vindparken. VEO bygger en 33 kV koblingsstasjon i vindparken. Nettpartner bygger jordkabelen på fastland, sjøkabelen til Haramsøya og jordkabelen fra landtaket på Haramsøya og opp til koblingsstasjonen i vindparken. Mørenett bygger om Alvestad transformatorstasjon med ny transformator for å ta imot produksjonen fra vindkraftverket.

Fakta om vindkraftverket på Haramsøya

  • Kapasitet: 33,6 MW
  • Årlig produksjon: 112 GWh (tilsvarer forbruket til 7.000 husstander)
  • Turbiner: 8 stk Vestas 4,2 MW, 82m tårnhøyde og 136m rotordiameter
  • Eier: Taaleri Energia fra Finland
  • Drifts- og utbyggingsansvarlig: Zephyr AS
    Utbyggingskostnad: Omtrent 400 millioner kroner

Om Zephyr AS
Zephyr ble etablert i 2006 og er i dag et av de ledende norske selskapene innenfor utvikling, bygging og drift av vindparker i Norge. Zephyr har bygget, og har under bygging, vindparker med en totalt installert kapasitet på mer enn 500 MW. Zephyr er offentlig eid av energiselskapene Østfold Energi AS (50 %), Vardar AS (25 %) og Glitre Energi AS (25 %). Zephyr kjøpte aksjene i Haram Kraft AS i januar 2018.

Om Taaleri Energia
Taaleri Energia er en Helsinki-basert fondsforvalter og utvikler. Taaleri Energia har en av Europas største investeringsteam innen vind- og solenergi. For tiden forvalter Taaleri Energia en portefølje på 1,1 GW (gigawatt) med vind- og solkraftverk og er den største private egenkapitalinvestoren med eierskap og drift i det finske vind-markedet med 110 vindturbiner som produserer omtrent 1% av landets elektrisitet.
Taaler Energia eies av Taaleri Group som er registrert på Nasdaq Helsinki børsen.
www.taalerienergia.com

Kontaktinformasjon:

Rommetveit, Olav

Administrerende direktør

976 63 120

or@zephyr.no