Rapport om regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging

sk Rådgivning har på oppdrag fra Statkraft, Agder Energi og Zephyr utarbeidet en rapport om regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging. I rapporten er fem utbyggingsprosjekt undersøkt og resultatene viser at ringvirkningene varierer, og at vindkraftutbygging spesielt i driftsfasen medfører betydelig regional og lokal verdiskapning.

Det er de fem vindparkene Smøla I, Smøla II, Hitra, Bessakerfjellet og Kjøllefjord som er analysert. Rapporten tar for seg nasjonal, regional og lokal verdiskaping for disse fem vindparkene i planleggings-, utbyggings- og driftsfasen.

Analysen viser at norsk verdiskaping i utbyggingsfasen i hovedsak er knyttet til terrengarbeid og fundamentering, men også interne kraftkabler, kraftlinjer for nett-tilknytning, planlegging og administrasjon er vanligvis norske leveranser.

Regional andel av den norske verdiskapingen i utbyggingsprosjektene viste seg å variere betydelig, fra rundt 33 % ved Kjøllefjord og Smøla II til 84 % for Bessakerfjellet. Den regionale andelen av verdiskapingen er direkte knyttet et sammen med regionens størrelse, industrielle tyngde og kapasitet innenfor bygg- og anlegg. Videre er utbyggingens størrelse og utbyggingshastighet viktig.

Lokal andel av verdiskapingen i utbyggingsprosjektene er vurdert i forhold til det lokale bolig- og arbeidsmarkedet rundt vindparkene. En fant i undersøkelsen at lokal andel av den norske verdiskapingen varierte betydelig, fra 10 % for Smøla II til hele 58 % for Bessakerfjellet.

Stor verdiskapning i driftsfasen

I driftsfasen viser gjennomgangen av driftsregnskapene for siste tilgjengelige driftsår til de fem vindkraftverkene at norsk andel av verdiskapningen varierte fra 50 % til 68 %. Variasjonen er dermed betydelig mindre enn i utbyggingsfasen. Regional andel av den norske verdiskapningen til driftsfasen varierer fra 60 til 96 %. Avgjørende her er hvorvidt eier av vindkraftparken er et nasjonalt eller regionalt selskap. Den lokale andelen i driftsfasen varierer fra 50 til 64 %. Dette viser at drift av vindparker stort sett er en lokal virksomhet.

Analysen av driftsregnskapene viste videre at det slett ikke bare er kommunal eiendomsskatt som lokalsamfunnene sitter igjen med. Vindparkene genererer også vare- og tjenesteleveranser fra varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, transport og bygg– og anleggsvirksomhet for betydelige beløp hvert år. I tillegg kommer lokale konsumvirkninger fra de driftansatte i vindparkene. For lokalsamfunnet betyr således drift av vindparken en god del for sysselsetting og lokalt næringsliv.


Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no