Satser på vindkraft i Risdalsheia

Zephyr AS ønsker å utrede et vindkraftverk i Grimstad og Birkenes. Dersom kraftverket bygges, vil det kunne gi innbyggerne, kommunen og næringslivet store fordeler.

Risdalsheia Energipark er planlagt etablert i Grimstad og Birkenes kommuner i Agder fylke, med ca. 75% av arealet i førstnevnte kommune. Turbinene vil ligge på Risdalsheia, et kupert skog- og heiområde med gode vindforhold, ca. 16 km nordvest for Grimstad by.

Foreløpige analyser av vindforhold og produksjon indikerer at anlegget kan produsere cirka 550 GWh per år. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 34 000 husstander, jf. SSBs statistiske gjennomsnittsforbruk på 16 000 kWh pr. husstand.

Risdalsheia Energipark kan nedskaleres for å bli realisert i Grimstad kommune alene, dersom Birkenes kommunes vedtak om å ikke behandle konsesjonspliktige vindkraftverk i nåværende valgperiode består i kommende valgperioder.

 

Bidrag til lokalsamfunnet

Et vindkraftverk betyr store årlige inntekter til kommunen det bygges i. Både grunnrenteskatt, produksjonsavgift og eiendomsskatt, for de kommunene som har det, vil gi inntekter til kommunen. Kraftverket vil produsere strøm til næringslivet i kommunen, og på den måten kunne bidra til både arbeidsplasser, næringsvekst og høyere skatteinntekter til kommunen.

Vindkraftverket vil også kjøpe en rekke varer og tjenester lokalt og regionalt i byggeperioden og, etter hvert, i driftsfasen. I byggefasen vil det være mulig for lokale entreprenører å by på kontrakter og i driftsfasen vil vindkraftverket kjøpe tjenester innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, leie av lager og kontor, renhold, teletjenester med mer. Kraftverket vil ansette fagfolk til den daglige driften.

 

Kraft til kostpris

Vi i Zephyr ønsker å gi mer tilbake til de kommunene som sier ja til nye vindkraftverk. Vi har derfor utviklet konseptet Kraft til kostpris.

Kraft til kostpris betyr at kommunene som sier ja til å etablere nye vindkraftverk, vil få tilbud
om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den. Dette vil også gjelde innbyggerne og næringsliv et i kommunen.

I tillegg til å få kjøpe strømmen til kostpris, vil både kommuner og næringsliv kunne få tilbud om å gå inn på eiersiden av vindkraftverket.

Her kan du lese mer om Kraft til kostpris

 

Prosess

Å bygge et vindkraftverk er en stor og omfattende prosess. Først må vindkraftverket utredes. Før det kan skje må kommunestyret si ja til en konsekvensutredning, slik at alle fakta kommer på bordet. Hvis kommunestyret sier ja, starter utredningen.

Når utredningen er ferdig og alle fakta er klarlagt rundt vindkraftverket bestemmer kommunestyret seg for om de vil gå videre med prosessen, eller ikke. Hvis kommunestyret sier nei, blir det ikke noe kraftverk. Hvis kommunestyret sier ja, må kommunen gjennomføre en overordnet arealavklaring gjennom en områderegulering før det gis konsesjon – noe som betyr at kommunen i praksis har vetorett.

Etter at kommunen har sagt ja, skal en konsesjonssøknad til slutt behandles av NVE og Energidepartementet (ED). Selv om kommunen sier ja, så kan fremdeles NVE eller ED si nei.

I første omgang ønsker vi å presentere planene og utvikle disse i tett samarbeid med kommunen, næringslivet og vindkraftverkets nærmeste naboer. Sammen vil vi se på hvordan kraftverket kan skape god nytte og verdi for alle i Grimstad og Birkenes kommuner.

Her kan du lese mer om prosjektet