Lokal nytta

Lokalt mervärde från landbaserad vindkraft

Zephyr har som målsättning att involvera och skapa mervärde i lokalsamhället i så stor utsträckning som möjligt i de landbaserade vindkraftprojekt som vi arbetar med. Detta avser både utvecklingsfasen men framför allt under etablering och sedermera drift av den färdiga vindkraftparken. 

I samband med etablering av en vindpark skapas många möjligheter till arbetstillfällen i närområdet. Dels i samband med byggnation av vindparken, där vi på Zephyr strävar efter att nyttja lokala anläggnings- och entreprenadbolag i så hög utsträckning som möjligt, dels kopplat till drift och underhåll när parken väl är byggd. Under byggnation ser man även ofta indirekta effekter som gynnar lokalt näringsliv eftersom konsumtionen av varor och tjänster på etableringsorten ökar. 

I de vindparker som får tillstånd och byggs i Sverige önskar Zephyr att vindparken ger ett ekonomiskt bidrag till lokala ändamål. En sådan så kallad ”bygdepeng” syftar till att ge fler positiva effekter av etableringen av vindparkerna i Sverige. Bygdepengen ska ge ett konkret årligt ekonomiskt tillskott att fördela till olika satsningar lokalt med ett allmänt intresse. Från denna bygdepeng ska sedan lokala föreningar, organisationer och initiativ kunna söka pengar för att utveckla sina verksamheter, aktiviteter och idéer. Utformningen av formerna för bygdepengen, fördelningsprinciper etc. skall utvecklas i samråd med lokala föreningar, byalag, markägare och andra intressenter. Utformningen kan variera något mellan de olika vindkraftprojekten. Zephyrs avsikt är dock att nivån på de medel som avsätts alltid ska vara minst 10 000 kr per vindkraftverk och driftår. Dessa medel skall användas i aktiviteter eller åtgärder som på något sätt gynnar närområdet.

Exempel från Norge

Sedan 2006 har Zephyr AS arbetat med liknande vindprojekt i Norge, där flera goda exempel finns att hitta på satsningar som medel från vindkraften möjliggjort, bland annat i vindparkerna Guleslettene och Mehuken på norska Vestlandet där det finns möjlighet för lokala kultur- och idrottsföreningar att ansöka om motsvarande bygdemedel för sina verksamheter.  

I Guleslettene, som består av 47 stycken vindkraftverk och är belägen i ett fjällområde som nyttjas för friluftsaktiviteter under såväl sommar som vinter, anlades i samband med byggnation av vindparken ett upplyst skidspår som förvaltas tillsammans med en lokal idrottsförening samt en ny värmestuga som kan nyttjas av allmänheten.

et har även anlagts en bro och fiskebrygga vid en sjö i området samt rastplatser på olika platser inom vindparken. Vindparken har gjort att tillgängligheten till området ökat ytterligare genom nya vägar och satsningen på bland annat skidspår och värmestuga har varit omtyckt och gjort att området nu besöks än mer frekvent än tidigare.  

I vindparken Mehuken, som Zephyr varit med och utvecklat och som dessutom ägs av två av ägarbolagen till Zephyr (Östfold Energi och Vardar), har man bland annat varit med och sponsrat en så kallad multisportarena i den närmst belägna byn.