Lokal nytta

Lokalt mervärde från landbaserad vindkraft

Zephyr har som målsättning att involvera och skapa mervärde i lokalsamhället i så stor utsträckning som möjligt i de landbaserade vindkraftprojekt som vi arbetar med. Detta avser både utvecklingsfasen men framför allt under etablering och sedermera drift av den färdiga vindkraftparken. 

I samband med etablering av en vindpark skapas många möjligheter till arbetstillfällen i närområdet. Dels i samband med byggnation av vindparken, där vi på Zephyr strävar efter att nyttja lokala anläggnings- och entreprenadbolag i så hög utsträckning som möjligt, dels kopplat till drift och underhåll när parken väl är byggd. Under byggnation ser man även ofta indirekta effekter som gynnar lokalt näringsliv eftersom konsumtionen av varor och tjänster på etableringsorten ökar. 

Bygdepeng

I de vindparker som Zephyr erhåller tillstånd för och etablerar i Sverige vill Zephyr att vindparken ger ett ekonomiskt bidrag till lokala ändamål. Denna så kallade bygdepeng

syftar till att ge fler positiva effekter av vindparkerna utöver produktion av förnyelsebar el. Zephyr kommer att avsätta 1 % av intäkterna från elförsäljning till bygdepeng i Zephyrs landbaserade vindkraftprojekt i Sverige. Detta innebär att bl.a. elpris och produktionsvolym kommer att påverka storleken på bygdepengen. Miniminivån på de medel som avsätts ska dock vara minst 50 000 kr per vindkraftverk och driftår.

Bygdepengen ska ge ett konkret årligt ekonomiskt tillskott att fördela till olika satsningar lokalt med ett allmänt intresse som på olika sätt gynnar närområdet omkring vindparken. Lokala föreningar och organisationer ska kunna söka pengar för att utveckla sina verksamheter genom olika aktiviteter och idéer. Utformningen av bygdepengen och dess fördelningsprinciper ska tas fram i samråd med lokala intressenter, exempel på sådana kan vara lokala föreningar, kommun, byalag, markägare och andra intressenter. Därmed kan upplägget variera något mellan olika vindkraftprojekt.

Exempel från Norge

Sedan 2006 har Zephyr AS arbetat med liknande vindprojekt i Norge, där flera goda exempel finns att hitta på satsningar som medel från vindkraften möjliggjort, bland annat i vindparkerna Guleslettene och Mehuken på norska Vestlandet där det finns möjlighet för lokala kultur- och idrottsföreningar att ansöka om motsvarande bygdemedel för sina verksamheter.  

I Guleslettene, som består av 47 stycken vindkraftverk och är belägen i ett fjällområde som nyttjas för friluftsaktiviteter under såväl sommar som vinter, anlades i samband med byggnation av vindparken ett upplyst skidspår som förvaltas tillsammans med en lokal idrottsförening samt en ny värmestuga som kan nyttjas av allmänheten.

Det har även anlagts en bro och fiskebrygga vid en sjö i området samt rastplatser på olika platser inom vindparken. Vindparken har gjort att tillgängligheten till området ökat ytterligare genom nya vägar och satsningen på bland annat skidspår och värmestuga har varit omtyckt och gjort att området nu besöks än mer frekvent än tidigare.  

I vindparken Mehuken, som Zephyr varit med och utvecklat och som dessutom ägs av två av ägarbolagen till Zephyr (Östfold Energi och Vardar), har man bland annat varit med och sponsrat en så kallad multisportarena i den närmst belägna byn.