Lokal nytta

Lokalt mervärde från landbaserad vindkraft

Zephyr har som målsättning att involvera och skapa mervärde i lokalsamhället i så stor utsträckning som möjligt i de landbaserade vindkraftprojekt som vi arbetar med. Detta avser både utvecklingsfasen men framför allt under etablering och sedermera drift av den färdiga vindkraftparken. 

I samband med etablering av en vindpark skapas många möjligheter till arbetstillfällen i närområdet. Dels i samband med byggnation av vindparken, där vi på Zephyr strävar efter att nyttja lokala anläggnings- och entreprenadbolag i så hög utsträckning som möjligt, dels kopplat till drift och underhåll när parken väl är byggd. Under byggnation ser man även ofta indirekta effekter som gynnar lokalt näringsliv eftersom konsumtionen av varor och tjänster på etableringsorten ökar. 

Bygdepeng

I de vindparker som Zephyr erhåller tillstånd för och etablerar i Sverige vill Zephyr att vindparken ger ett ekonomiskt bidrag till lokala ändamål. Denna så kallade bygdepeng syftar till att ge fler positiva effekter av vindparkerna utöver produktion av förnyelsebar el.

Från och med driftstart kan lokala föreningar, organisationer och privatpersoner söka pengar för att genomföra olika aktiviteter och idéer som tillför nytta för lokalsamhället. Bygdepengen är ett frivilligt åtagande och Zephyr* avsätter 150 000 kr/ vindkraftverk och delas ut en gång per år, under hela vindparkens livslängd.

Utformningen av bygdepengen och dess fördelningsprinciper ska tas fram i samråd med lokala intressenter, exempel på sådana kan vara lokala föreningar, kommun, byalag, markägare och andra intressenter. Därmed kan upplägget variera något mellan olika vindkraftprojekt.

*Bygdepeng betalas slutligen av bolaget som äger vindkraftparken.

“Zephyr är glada att kunna erbjuda en lokal bygdepeng ifrån våra vindparker. Det är för oss mycket viktigt att vi tillsammans med lokalsamhället finner den bästa avsättningen av dessa medel för att maximera den lokala nyttan.”

Martin Pettersen
VD – Zephyr Renewable AB

Exempel från tidigare vindkraftprojekt

Sedan 2006 har Zephyr AS arbetat med liknande vindprojekt i Norge, där flera goda exempel finns att hitta på satsningar som medel från vindkraften möjliggjort, bland annat i vindparkerna Guleslettene och Mehuken på norska Vestlandet där det finns möjlighet för lokala kultur- och idrottsföreningar att ansöka om motsvarande bygdemedel för sina verksamheter.  

  • Upplyst skidspår och värmestuga

I Guleslettene, som består av 47 stycken vindkraftverk och är belägen i ett fjällområde som nyttjas för friluftsaktiviteter under såväl sommar som vinter, anlades i samband med byggnation av vindparken ett upplyst skidspår som förvaltas tillsammans med en lokal idrottsförening samt en ny värmestuga som kan nyttjas av allmänheten.

  • Bro och fiskebrygga

Det har även anlagts en bro och fiskebrygga vid en sjö i området samt rastplatser på olika platser inom vindparken. Vindparken har gjort att tillgängligheten till området ökat ytterligare genom nya vägar och satsningen på bland annat skidspår och värmestuga har varit omtyckt och gjort att området nu besöks än mer frekvent än tidigare.

  • Multisportarena

Vindparken Mehuken, som Zephyr varit med och utvecklat och som dessutom ägs av två av ägarbolagen till Zephyr (Östfold Energi och Vardar), har man bland annat varit med och sponsrat en så kallad multisportarena i den närmst belägna byn.