Bergaskogen

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Bergaskogen


Kommun: Vårgårda


Vindkraftverk: 3


Totalhöjd: 250


Årlig produktion: 60 GWh


Installerad effekt: 18 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Zephyr Renewable AB


Om projektet

Zephyr har erhållit miljötillstånd för en vindkraftpark söder om Hol i Vårgårda kommun, se karta. Projektet benämns Bergaskogen.

Vindparken planeras bestå av 3 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 250 meter. Vindparken har potential att producera omkring ca 60 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 12 000 hushåll

Projektområdet ligger i ett kuperat skogsområde beläget på förhållandevis höga höjder. I dagsläget nyttjas skogen främst som produktionsskog.

Vad händer i projektet just nu?
Zephyr lämnade i juli 2023 in tillståndsansökan för projektet till Länsstyrelsen Västra Götaland. Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) föregicks i enlighet med 6 kap 29–32 §§ Miljöbalken av ett avgränsningssamråd. Inkomna synpunkter i samband med avgränsningssamrådet har behandlats inom ramen för MKB.

I januari 2024 erhöll Zephyr miljötillstånd för vindparken som beräknas kunna vara i drift ca 2027–2028

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!

Visualiseringar

Fotomontage har tagits fram för att ge en bild av hur vindkraftverkens visuella påverkan vid några utvalda platser omkring projektområdet skulle kunna bli. Platserna är valda utifrån kriterierna att de är relativt offentliga platser som det ska vara lätt att känna igen sig från, samt att det bedömts finnas en möjlighet att vindkraftverken ska kunna synas från platsen. Fotomontagen är baserade på den preliminära layouten med 3 vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Från många platser döljs vindkraftverken naturligt bakom terräng och vegetation. Från de fotopunkter där vindkraftverken inte syns så tydligt har det därför tagits fram fotomontage med röda symboler som visar var vindkraftverken hamnar i relation till detta och därmed även tydliggör varifrån de inte kommer att synas. Under rubriken “Dokument” ovan finns samtliga fotomontage tillgängliga. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.