Björnamossen

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Björnamossen


Kommun: Askersund


Vindturbiner: 10


Total höjd: 250 m


Årlig produktion: ca 200 GWh


Installerad effekt: 60 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Med anledning av en mindre justering av vindkraftverkens antal och positioner genomförs nu ett kompletterande samråd som pågår fram till den 29 april 2024. Synpunkter lämnas med fördel skriftligen via e-post till samrad@zephyr.no eller via brev till

Zephyr Renewable AB
Lilla Waterloogatan 8
415 02 Göteborg

Märk svaret med organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Björnamossen 2024”.

Zephyr Renewable AB projekterar för en vindkraftpark ca 5 km sydväst om Askersund i Askersunds kommun. Vindkraftsprojektet benämns Björnamossen. I dagsläget planeras en vindpark om maximalt 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 250 meter. Vindparken beräknas kunna producera ca 200 GWh per år vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 40 000 hushåll.

Projektområdet ligger i kuperad talldominerad skogsbygd där marken främst nyttjas för produktivt skogsbruk. Sveaskog är en av markägarna i projektet.

Zephyr avser under 2024 ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftverk.

Inför ansökan om tillstånd har Zephyr genomfört ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken. Inkomna synpunkter från avgränsningssamrådet 2023 och det kompletterande samrådet 2024 kommer att ge inspel till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2028-2029.

Önskar du veta mer om projektet eller har frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson.

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng.

Dokument

Fotomontage

Fotomontagen som tagits fram för detta vindkraftprojekt är baserade på den preliminära layouten med 10 vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Fotomontagen ger en bild av vindkraftverkens visuella påverkan från olika omkringliggande platser. Platserna för fotomontage har valts ut mot bakgrund av att de bedömts vara platser varifrån vindkraftverken kan bli synliga, i kombination med att det är för allmänheten kända platser längs vägar eller vid bebyggelse. För varje fotoplats har också symbolmontage tagits fram, där vindkraftverkens placering tydliggörs med röda symboler.