Björnamossen

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Björnamossen


Kommun: Askersund


Vindkraftverk: 9


Total höjd: 250 m


Årlig produktion: ca 180 GWh


Installerad effekt: 60-80 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2029


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr Renewable projekterar för vindpark Björnamossen ca 5 km sydväst om Askersund i Askersunds kommun. I dagsläget planeras upp till 9 vindkraftverk med en totalhöjd om max 250 meter. Vindparken beräknas kunna producera ca 180 GWh per år vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 36 000 hushåll.

Projektområdet ligger i kuperad talldominerad skogsbygd där marken främst nyttjas för produktivt skogsbruk. Sveaskog och tre privatpersoner är markägare i projektet.

Zephyr har i juli 2024 ansökt om miljötillstånd för vindparken hos Länsstyrelsen i Örebro län. Inför ansökan om tillstånd har Zephyr genomfört ett avgränsningssamråd under våren 2023 och ett kompletterande samråd våren 2024.

Samråden har i kombination med genomförda fältinventeringar gett Zephyr bra underlag i arbetet med att ta fram den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in tillsammans med tillståndsansökan. Antalet vindkraftverk har under denna process minskat från 12 till 9 för att minimera negativ påverkan på närboende och naturvärden i området.

Förutsatt att Zephyr får de tillstånd som krävs beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2029. Vattenfall som är nätägare i området beräknar att processen med elanslutning kan ta 5-7 år, vilket kommer att styra tidplanen.

Önskar du veta mer om projektet eller har frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson.

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng.

Fotomontage och nattanimering

Fotomontagen som tagits fram för detta vindkraftprojekt är baserade på den preliminära layouten med 9 vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Fotomontagen ger en bild av vindkraftverkens visuella påverkan från olika omkringliggande platser. Platserna för fotomontage har valts ut mot bakgrund av att de bedömts vara platser varifrån vindkraftverken kan bli synliga, i kombination med att det är för allmänheten kända platser längs vägar eller vid bebyggelse. För varje fotoplats har också symbolmontage tagits fram, där vindkraftverkens placering tydliggörs med röda symboler.