Björnamossen

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Björnamossen


Kommun: Askersund


Vindturbiner: 12


Total höjd: 250 m


Årlig produktion: ca 240 GWh


Installerad effekt: 72 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr Renewable AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark ca 5 km sydväst om Askersund i Askersunds kommun. Vindkraftsprojektet benämns Björnamossen.
I dagsläget planeras en vindpark om maximalt 12 vindkraftverk med en totalhöjd om max 250 meter. beräknas kunna producera ca 240 GWh per år vilket motsvarar års elförbrukning för ca 48 000 hushåll.
Projektområdet ligger i ett kuperad talldominerad skogsbygd där marken främst nyttjas för produktivt skogsbruk.

Avgränsningssamråd
Zephyr avser ansöka om miljötillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd håller Zephyr nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken i vilket vi bjuder in Er att delta. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter som bidrar till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inför kommande tillståndsprövning. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas kunna vara i drift ca 2027-2028.

Samrådsperioden för vindpark Björnamossen kommer att pågå till och med den 31 mars 2023.

Samrådsutställning kommer pågå mellan 21/2-7/3 2023 i Askersunds kulturhus Sjöängen och Zephyr kommer finnas på plats för att kunna svara på frågor måndag 6/3 kl. 12-18 samt tisdag 7/3 kl. 10-18. Nedan finner ni samrådshandling samt fotomontage för projektet.

Synpunkter och frågor
Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådssynpunkter för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsyttrande skickas till e-postadress:
samrad@zephyr.no

alternativt via brev till:
Zephyr Renewable AB
Lilla Waterloogatan 8
415 02 Göteborg

Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Björnamossen”.

I övrigt är ni också välkomna att kontakta någon av oss på angivna kontaktuppgifter.

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng. Läs mer om bygdepeng här: Lokal nytta – Zephyr

Dokument

Fotomontage

Fotomontagen som tagits fram för detta vindkraftprojekt är baserade på den preliminära layouten med 12 vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Fotomontagen ger en bild av vindkraftverkens visuella påverkan från olika omkringliggande platser. Platserna för fotomontage har valts ut mot bakgrund av att de bedömts vara platser varifrån vindkraftverken kan bli synliga, i kombination med att det är för allmänheten kända platser längs vägar eller vid bebyggelse. För varje fotoplats har också symbolmontage tagits fram, där vindkraftverkens placering tydliggörs med röda symboler.