Björnamossen

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Björnamossen


Kommun: Askersund


Vindturbiner: 12


Total höjd: 250 m


Årlig produktion: ca 240 GWh


Installerad effekt: 72 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr Renewable AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark ca 5 km sydväst om Askersund i Askersunds kommun. Vindkraftsprojektet benämns Björnamossen.
I dagsläget planeras en vindpark om maximalt 12 vindkraftverk med en totalhöjd om max 250 meter. beräknas kunna producera ca 240 GWh per år vilket motsvarar års elförbrukning för ca 48 000 hushåll.
Projektområdet ligger i ett kuperad talldominerad skogsbygd där marken främst nyttjas för produktivt skogsbruk.

Zephyr avser ansöka om miljötillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av vindkraftverk.

Inför ansökan om tillstånd har Zephyr genomfört ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap 29–32 §§ Miljöbalken. Inkomna synpunkter från avgränsningssamrådet kommer att ge inspel till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2027-2028

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng. Läs mer om bygdepeng här: Lokal nytta – Zephyr

Dokument

Fotomontage

Fotomontagen som tagits fram för detta vindkraftprojekt är baserade på den preliminära layouten med 12 vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Fotomontagen ger en bild av vindkraftverkens visuella påverkan från olika omkringliggande platser. Platserna för fotomontage har valts ut mot bakgrund av att de bedömts vara platser varifrån vindkraftverken kan bli synliga, i kombination med att det är för allmänheten kända platser längs vägar eller vid bebyggelse. För varje fotoplats har också symbolmontage tagits fram, där vindkraftverkens placering tydliggörs med röda symboler.