Kapheira

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Kapheira


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: Max 143


Totalhöjd: 370 meter


Årlig produktion: ca 9500 GWh


Installerad effekt: 2700 MW


Driftstart: Planeras till 2032 – 2033


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Zephyr planerar en vindpark till havs i Östersjön. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon, ca 24 km nordväst om Gotland. Området omfattar en yta om ca 486 km2, se översiktskarta längre ner på sidan.

Vindparken har en potential att producera omkring ca 9,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1,7 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).

Vindparken planeras att bestå av upp till 143 vindkraftverk med en totalhöjd på max 370 meter. Till följd av det stora bottendjupet inom området planeras vindkraftverken med flytande fundament.

Samråd
Zephyr avser ansöka om tillstånd för etablering av vindparken enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät och/eller interna rörledningar enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”).

Med anledning av eventuell etablering av anläggning för produktion av vätgas genomför Bolaget även samråd enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Seveso-lagen”).  

Inför ansökningarna om tillstånd genomför Zephyr nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 § miljöbalken. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter från olika parter inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.  

Samrådsunderlag samt inbjudan till avgränsningssamråd finns tillgängligt under fliken ”Dokument” nedan. Visualiseringar av vindparken finns tillgängliga under ”Fotomontage”. 

Samrådet pågår fram till och med den 29 mars 2024.

Kontakt
Ni är välkomna att höra av er till projektets kontaktperson om ni har några frågor eller om ni önskar få mer information om projektet.