Poseidon

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Fakta


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: Maximalt 81


Totalhöjd: 260-340 meter


Årlig produktion: Cirka 5500 GWh


Installerad effekt: Cirka 1400 MW


Planerad driftstart: Tidigt 2030


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om vindkraftsprojektet Poseidon

Zephyr och Vattenfall planerar tillsammans en vindpark till havs utanför Sveriges västkust.

Området för den planerade vindkraftsparken är beläget i södra delen av Skagerrak, inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Poseidon har potentialen att bidra med ett stort tillskott av förnyelsebar energi i Västra Götalandsregionen. Vindparken har en potential att producera cirka 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5 500 kWh per hushåll/år). Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. Behovet av el i länet väntas närmast dubbleras till 2030 och tredubblas till 2045.

Vindparken planeras att bestå av maximalt 81 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–340 meter. Det 152 kvadratkilometer stora området ligger cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg inom svensk ekonomisk zon. Vindparken är planerad med flytande fundament och har därmed möjlighet att bli Sveriges första vindpark med flytande fundament.

2021 startade Zephyr projektet, redan året efter förvärvade Vattenfall majoritetsandelar i Poseidon som idag drivs gemensamt av de två företagen genom det samägda bolaget KonTiki Vind AB.

Karta och visualiseringar

Fotomontagen illustrerar hur Poseidon kan se ut från olika platser längs kusten i Bohuslän, utanför Göteborg och Skagen i Danmark. Fotomontagen är gjorda med 61 vindkraftverk och totalhöjd på 340 meter. Från Carlstens fästning har även fotomontage med 94 vindkraftverk och totalhöjd på 260 meter tagits fram. Fotomontage benämnda “symbol” tydliggör vindkraftverkens placering med röda symboler.

Kamerans vidvinkel har anpassats för att komma så nära det mänskliga ögats upplevelse som möjligt. Bilden bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen.

Animeringarna visar hur Poseidon kan se ut på dagen och natten från Carlstens fästning på Marstrand. Videon bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen för att visualisera vindkraftverkens verkliga storlek.

Översiktskarta Poseidon

Vad händer i projekt Poseidon just nu?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har, inför regeringens beslut och på regeringens uppdrag, berett tillståndsansökan och föreslår att regeringen ger tillstånd till den havsbaserade vindkraftsparken. Ansökan ligger nu hos regeringen för beslut.

Fortsatta undersökningar genomförs i området, bland annat för att kartlägga förhållanden i området inför kommande detaljprojektering. Processen för att få tillstånd enligt Kontinentalsockellagen, det tillstånd som krävs för att få placera internkabelnätet på havsbotten, är pågående och en rekommendation från Sveriges geologiska undersökning (SGU) till regeringen väntas i april 2024.

Projektet undersöker nu möjliga korridorer för kabelanslutning till plats för elanslutning.

Uppnådda milstolpar

  • Val av lokalisering inför etablering av vindkraftspark genomförs 2020-2021.
  • Under maj–juli 2021 genomförs ett samlat avgränsningssamråd som innefattar vindkraftspark med internkabelnät samt transformatorstation.
  • En miljökonsekvensbeskrivning med omfattande undersökningar genomförs från hösten 2021.
  • Ansökan om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon samt nedläggning av internkabelnätet enligt lagen om kontinentalsockeln skickas in till Sveriges regering i december 2022. Ansökan för vindkraftsparken kungörs av länsstyrelsen i Västra Götaland i september 2023.
  • Havsbottenundersökningar genomförs under andra halvan av 2023.
  • Till förmån för andra intressen till havs tas projektområdet Poseidon Syd bort från ansökan i december 2023. Ansökan består nu av Poseidon Nord.
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslår i februari 2024 att regeringen ger tillstånd till vindkraftsparken Poseidon.

Kontakt

Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor eller om ni önskar få mer information om projektet. För tillståndsfrågor kontakta Tanja Tränkle och för pressrelaterade frågor kontakta Elin Davidsson, projektledare på Vattenfall.