Poseidon

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Poseidon


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: 61-94


Totalhöjd: 260-340 meter


Årlig produktion: ca 5500 GWh


Installerad effekt: ca 1400 MW


Driftstart: Planerad driftstart omkring 2031


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr planerar tillsammans med Vattenfall, en vindpark till havs utanför Sveriges västkust i södra delen av Skagerrak. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, ca 40 km nordväst om Göteborg.

Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Det norra området omfattar en yta om ca 152 km2 och det södra delområdet ca 23 km2.

Vindparken har en potential att producera omkring ca 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).

Vindparken planeras att bestå av 61 – 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 – 340 meter. Till följd av det stora bottendjup inom området planeras vindkraftverken med flytande fundament.

Under vår och försommar 2021 hölls avgränsningssamråd för vindprojekt Poseidon och i december 2022 skickades ansökning om tillstånd för byggnation och drift av vindkraftspark i enlighet med lagen om Svensk Ekonomisk Zon samt nedläggning av internkabelnätet enligt lagen om kontinentalsockeln in till Sveriges regering.

Aktuellt i projektet

Bolaget avser att ansöka om tillstånd till undersökningar i form av borrning i havsbotten enligt 3 § kontinentalsockellagen. Borrningarna genomförs för att undersöka de geotekniska förhållandena inom projektområdet för den planerade vindkraftparken Poseidon. Bolaget samråder därför nu om omfattning och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökan om tillstånd för borrning i havsbotten.

För detta har ett samrådsunderlag tagits fram vilket finns tillgängligt under fliken ”Dokument” nedan. Instruktioner om hur man går till väga för att delta i samrådet finns i ”Inbjudan till avgränsningssamråd borrning Poseidon” under samma flik.

Fotomontage

Fotomontagen illustrerar hur Poseidon kan se ut från olika platser längs kusten i Bohuslän, utanför Göteborg och Skagen i Danmark. Fotomontagen är gjorda med 61 vindkraftverk och totalhöjd på 340 meter. Från Carlstens fästning har även fotomontage med 94 vindkraftverk och totalhöjd på 260 meter tagits fram. Fotomontage benämnda “symbol” tydliggör vindkraftverkens placering med röda symboler.

Kamerans vidvinkel har anpassats för att komma så nära det mänskliga ögats upplevelse som möjligt. Bilden bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen.

Animeringar

Animeringarna visar hur Poseidon kan se ut på dagen och natten från Carlstens fästning på Marstrand. Videon bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen för att visualisera vindkraftverkens verkliga storlek.

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Poseidon från olika platser utmed kusten.