Poseidon

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Poseidon


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: 61-94


Totalhöjd: 260-340 meter


Årlig produktion: ca 5500 GWh


Installerad effekt: ca 1400 MW


Driftstart: Planerad driftstart omkring 2031


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr planerar tillsammans med Vattenfall, en vindpark till havs utanför Sveriges västkust i södra delen av Skagerrak. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, ca 40 km nordväst om Göteborg.

Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Det norra området omfattar en yta om ca 152 km2 och det södra delområdet ca 23 km2.

Vindparken har en potential att producera omkring ca 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).

Vindparken planeras att bestå av 61 – 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 – 340 meter.

Till följd av att vindparken är planerad långt ut till havs (ca 25 km från öar i yttre skärgården på västkusten) råder stora bottendjup, särskilt i det norra delområdet. I det norra delområdet planeras därav flytande fundament som förankring av vindkraftverken.

Bolagen finner det positivt att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament för att på så vis kunna etablera storskalig elproduktion på större avstånd från land med djup som inte varit möjligt för en etablering av bottenförankrade fundament.

De flytande fundamenten bedöms också ha en lägre påverkan på t.ex. bottenfaunan och marina däggdjur.

Lokalisering av vindpark Poseidon är också vald utifrån bedömningen att möjligheten till elanslutning är god och vindförutsättningarna i området är mycket bra.

Under vår och försommar 2021 hölls avgränsningssamråd för vindprojekt Poseidon, resultatet av samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som kommer redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. Inför tillståndsansökan görs utredningar och undersökningar som ska ligga till grund för en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med utredningarna är att samla in information för att bland annat få mer kunskap om den marina miljön och naturvärden.

Martin Pettersen

+46 (0)707 560 910
martin@zephyr.no

Dokument

Läs mer

Fotomontage

Fotomontagen illustrerar hur Poseidon kan se ut från olika platser längs kusten i Bohuslän, utanför Göteborg och Skagen i Danmark. Fotomontagen är gjorda med 61 vindkraftverk och totalhöjd på 340 meter. Från Carlstens fästning har även fotomontage med 94 vindkraftverk och totalhöjd på 260 meter tagits fram. Fotomontage benämnda “symbol” tydliggör vindkraftverkens placering med röda symboler.

Kamerans vidvinkel har anpassats för att komma så nära det mänskliga ögats upplevelse som möjligt. Bilden bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen.

Animeringar

Animeringarna visar hur Poseidon kan se ut på dagen och natten från Carlstens fästning på Marstrand. Videon bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen för att visualisera vindkraftverkens verkliga storlek.

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Poseidon från olika platser utmed kusten.