Poseidon

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Poseidon


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: 61-94


Totalhöjd: 260-340 meter


Årlig produktion: ca 5500 GWh


Installerad effekt: ca 1400 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2031


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr planerar tillsammans med Vattenfall, en vindpark till havs utanför Sveriges västkust i södra delen av Skagerrak. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, ca 40km nordväst om Göteborg.

Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Det norra området omfattar en yta om ca 162 km2 och det södra delområdet ca 35 km2

Vindparken har en potential att producera omkring ca 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).

Vindparken planeras att bestå av 61 – 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 – 340 meter.

Till följd av att vindparken är planerad långt ut till havs (ca 25km från öar i yttre skärgården på västkusten) råder stora bottendjup, särskilt i det norra delområdet. I det norra delområdet planeras därav flytande fundament som förankring av vindkraftverken.

Bolagen finner det positivt att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament för att på så vis kunna etablera storskalig elproduktion på större avstånd från land med djup som inte varit möjligt för en etablering av bottenförankrade fundament.

De flytande fundamenten bedöms också ha en lägre påverkan på t.ex. bottenfaunan och marina däggdjur.

Lokalisering av vindpark Poseidon är också vald utifrån bedömningen att möjligheten till elanslutning är god och vindförutsättningarna i området är mycket bra.

Efter vidare undersökningar och utredningar är tillståndsansökningar beräknade att lämnas in under 2023. Om erfoderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift omkring 2028-2030.

Inför kommande tillståndsansökningar har ett avgränsningssamråd genomförts.

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Poseidon från ulika platser utmed kusten. Fotomontagen är gjorda med 61st vindkraftverk med en totalhöjd på 340 meter. Fotomontage benämnda “symbol” är fotomontage där vindkraftverken inte är så synliga och i dessa montage har vindkraftverken därför lyfts fram ovanpå fotot och markerats med röd färg. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.