Ommaberget

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Ommaberget


Kommun: Tranemo


Vindkraftverk: 7


Totalhöjd: 250


Årlig produktion: 140 GWh


Installerad effekt: 42 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr Vind AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark nordost om Dalstorpasjön i Tranemo kommun, se karta. Projektet benämns Ommaberget.

I dagsläget planeras vindparken bestå av upp till 7 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 250 m. Vindparken har potential att producera omkring ca 140 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 28 000 hushåll.

Marken i Ommaberget nyttjas idag främst som produktiv skogsmark och Sveaskog är den största markägaren inom projektområdet.

Tidig information om projektet
Som ett första steg gick Zephyr under hösten 2021 ut med tidig information om projektet. Syftet var att upplysa närboende och andra berörda om det planerade projektet och att i ett tidigt skede av processen bjuda in till kontakt och deltagande.

Inkomna synpunkter från detta kommer att beaktas i samrådsredogörelsen på samma sätt som övriga inkomna yttranden i kommande avgränsningssamråd.

Avgränsningssamråd

Nästa steg i projektet är att genomföra ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter inför utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen och kommande tillståndsansökan. När avgränsningssamrådet påbörjas kommer detta att annonseras på Zephyrs hemsida men även i lokala dagstidningar. Samrådsunderlag med information om projektet samt fotomontage kommer då att finnas tillgängligt på hemsidan.

Ni är välkomna att höra av er på nedanstående kontaktuppgifter om ni har några frågor eller om ni önskar få mer information om projektet.

Karta över området.