Ommaberget

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Ommaberget


Kommun: Tranemo


Vindkraftverk: 7


Totalhöjd: 250


Årlig produktion: 140 GWh


Installerad effekt: 42 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Ommaberget
Zephyr Renewable AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark ca 4,5 km norr om Dalstorp i Tranemo kommun, se karta. Projektet benämns Ommaberget.
I dagsläget planeras vindparken bestå av upp till 7 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 250 m. Vindparken har potential att producera omkring ca 140 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 28 000 hushåll.
Marken i Ommaberget nyttjas idag främst som produktiv skogsmark och Sveaskog är den största markägaren inom projektområdet.

Tidig information om projektet
Som ett första steg gick Zephyr under hösten 2021 ut med tidig information om projektet. Syftet var att upplysa närboende och andra berörda om det planerade projektet och att i ett tidigt skede av processen bjuda in till kontakt och deltagande. Nästa steg i processen är att genomföra ett avgränsningssamråd.

Avgränsningssamråd
Zephyr avser ansöka om miljötillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd håller Zephyr nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken i vilket vi bjuder in Er att delta. Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter som bidrar till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inför kommande tillståndsprövning.

Miljötillståndsansökan planeras att lämnas in under 2023 och vindparken beräknas kunna tas i drift ca 2027-2028, allt förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls.
Samrådsperioden för vindpark Ommaberget kommer att pågå till och med 6 november 2022. Samrådsutställning kommer pågå mellan 10-20 oktober i Tranemo bibliotek och Zephyr kommer finnas på plats för att kunna svara på frågor den 17 oktober kl. 11-19 samt den 20 oktober kl. 11-19. Under rubriken ”dokument” nedan finner ni samrådshandling samt fotomontage för projektet.

Synpunkter och frågor
Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådssynpunkter för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsyttrande skickas senast 4 december till e-postadress: samrad@zephyr.no

alternativt via brev till:

Zephyr Renewable AB
Torpavallsgatan 11
416 73 Göteborg

Karta över området.