Ommaberget

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Ommaberget


Kommun: Tranemo


Vindkraftverk: 4


Totalhöjd: 250


Årlig produktion: 80 GWh


Installerad effekt: 24 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Zephyr Renewable AB projekterar för en vindkraftpark ca 4 km norr om Dalstorp i Tranemo kommun. Projektet benämns Ommaberget.

Ommaberget planeras bestå av upp till fyra vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 250 m. Vindparken har potential att producera omkring ca 80 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 16 000 hushåll.

Marken i Ommaberget nyttjas idag främst som produktiv skogsmark och Sveaskog är den största markägaren inom projektområdet.

Vad händer i projektet just nu?

Zephyr har i april 2024 ansökt om miljötillstånd enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd har Zephyr genomfört ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken. Inkomna synpunkter i avgränsningssamrådet och genomförda fältinventeringar har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ligger till grund för ansökan.

Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2028-2029.

Önskar du veta mer om projektet eller har frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson.