Våssberg

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Våssberg


Kommun: Borås


Vindkraftverk: 5


Totalhöjd: maximalt 250 m


Årlig produktion: 100 GWh


Installerad effekt: 30 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2027/28


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark i Borås kommun. Vindkraftprojektet, som benämns Våssberg, är beläget ca 4 km väster om Viskafors. På platsen har det tidigare funnits ett tillstånd för vindkraftverksamhet men till följd av att dåvarande tillståndshavare inte driftsatte några vindkraftverk har det tillståndet sedan en tid löpt ut. Zephyr har påbörjat utvecklingen i området på nytt, vilket innebär en ny kommande tillståndsprövning.

Projektet är beläget i kuperad skogsterräng nära Borås Motorstadion (Gäddered) och planeras bestå av upp till fem vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 250 m. Vindparken har en potential att producera ca 100 GWh/år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 20 000 hushåll. Projektet planeras på fastigheter som ägs av privatpersoner, Sveaskog samt Borås Stad.

Zephyr avser ansöka om miljötillstånd enligt Miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd har Zephyr genomfört ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap 29–32 §§ Miljöbalken. Inkomna synpunkter från avgränsningssamrådet kommer att ge inspel till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Miljötillståndsansökan planeras att lämnas in under 2023 och vindparken beräknas kunna vara i drift ca 2027-2028, förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls.

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!

Fotomontage har tagits fram för att ge en bild av hur vindkraftverkens visuella påverkan vid några utvalda platser omkring projektområdet skulle kunna bli. Platserna är valda utifrån kriterierna att de är relativt offentliga platser som det ska vara lätt att känna igen sig från, samt att det bedömts finnas en möjlighet att vindkraftverken ska kunna synas från platsen. Fotomontagen är baserade på den preliminära layouten med fem vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Från många platser döljs vindkraftverken naturligt bakom terräng och vegetation. Från de fotopunkter där vindkraftverken inte syns så tydligt har det därför tagits fram fotomontage med röda symboler som visar var vindkraftverken hamnar i relation till detta och därmed även tydliggör varifrån de inte kommer att synas. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.