Våssberg

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Våssberg


Kommun: Borås


Vindkraftverk: 4


Totalhöjd: maximalt 250 m


Årlig produktion: 80 GWh


Installerad effekt: 24 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2028/29


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr Renewable AB söker tillstånd för en vindkraftpark i Borås kommun. Vindkraftprojektet benämns Våssberg och är beläget ca 3 km väster om Viskafors. På platsen har det tidigare funnits ett tillstånd för vindkraftverksamhet men till följd av att dåvarande tillståndshavare inte driftsatte några vindkraftverk har det tillståndet sedan en tid löpt ut. Zephyr har påbörjat utvecklingen i området på nytt, vilket innebär en ny tillståndsprövning.

Projektet är beläget i kuperad skogsterräng nära och strax norr om Borås Motorstadion (Gäddered) och planeras bestå av upp till fyra vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 250 m. Vindparken har en potential att producera ca 80 GWh/år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 16 000 hushåll. Projektet planeras på fastigheter som ägs av Sveaskog och Borås Stad.

Zephyr lämnade i december 2023 in ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftverk. Inför ansökan om tillstånd genomförde Zephyr under vintern 2021/22 ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ miljöbalken. Med anledning av mindre justering av layouten inom projektområdet genomförde Zephyr under hösten 2023 ett kompletterande avgränsningssamråd. Inkomna synpunkter från avgränsningssamrådet och det kompletterande avgränsningssamrådet har behandlats inom ramen för MKB.

Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2028-2029.

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!

Fotomontage har tagits fram för att ge en bild av hur vindkraftverkens visuella påverkan vid några utvalda platser omkring projektområdet skulle kunna bli. Platserna är valda utifrån kriterierna att de är relativt offentliga platser som det ska vara lätt att känna igen sig från, samt att det bedömts finnas en möjlighet att vindkraftverken ska kunna synas från platsen. Fotomontagen är baserade på den preliminära layouten med fyra vindkraftverk med rotordiameter på 162 m och totalhöjd på 250 m. Från många platser döljs vindkraftverken naturligt bakom terräng och vegetation. Från de fotopunkter där vindkraftverken inte syns så tydligt har det därför tagits fram fotomontage med röda symboler som visar var vindkraftverken hamnar i relation till detta och därmed även tydliggör varifrån de inte kommer att synas.