Vidar

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Vidar


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: 66-91


Totalhöjd: 260-370 meter


Årlig produktion: ca 5500 GWh


Installerad effekt: ca 1400 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2031


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Zephyr planerar tillsammans med Vattenfall en vindkraftspark till havs inom Sveriges ekonomiska zon i norra delen av Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna.

Vindparken, som benämns Vidar, omfattar en yta om ca 201 km2 och planeras bestå av 66-91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-370 m. Vindparken har en potential att producera ca 5 TWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (vid 5 000 kWh per hushåll/år).

I området råder stora bottendjup, mellan ca 100–300 meter, och av den anledningen planeras vindkraftverk på flytande fundament inom hela projektområdet. Bolagen ser positivt på möjligheten att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament då det innebär att storskalig elproduktion kan etableras på längre avstånd från land.

Genom att verken placeras länge ut till havs blir störningar för människor bosatta i kustremsan mindre påtagliga än om verken placeras på grunda, landnära bottnar. De flytande fundamenten bedöms även ha en lägre påverkan på exempelvis bottenfauna och marina däggdjur.

Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2029-2031.

Samråd
Under hösten 2021 genomfördes ett avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för den planerade havsbaserade vindkraftparken Vidar med tillhörande internkabelnät enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (1966:314) (kontinentalsockellagen).

Bolaget har sedan avgränsningssamrådet 2021 arbetat vidare med planeringen av projektet och genomför nu ett kompletterande avgränsningssamråd med anledning av att ett antal förändringar gjorts av det planerade projektet.

Bolaget avser också att ansöka om tillstånd för bottenundersökningar i form av borrning enligt 3 § lagen om kontinentalsockeln (1966:314). I våras höll bolaget ett samråd kring omfattningen och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökan om tillstånd för borrning i havsbotten.

Samrådsunderlag finns tillgängligt tillsammans med aktuella bilagor under fliken ”Dokument” nedan.

Kontakt
Ni är välkomna att höra av er till oss på angivna kontaktuppgifter om ni har några frågor eller om ni önskar få mer information om projektet. För tillståndsfrågor kontakta Tanja Tränkle (i höger kolumn) och för pressrelaterade frågor kontakta Elin Davidsson, projektledare på Vattenfall.

Läs mer

Fotomontage

Fotomontagen illustrerar hur Vidar kan se ut från olika platser längs kusten i Bohuslän, från Strömstad till Smögen. Fotomontagen är gjorda med 66 vindkraftverk och totalhöjd på 370 meter. Vindkraftverken visualiseras även med röda symboler för att tydliggöra verkens placering i landskapet.

Kamerans vidvinkel har anpassats för att komma så nära det mänskliga ögats upplevelse som möjligt. Bilden bör vara ca 19 cm hög och ca 35 cm från ögonen.