Vidar

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Vindkraftprojekt Vidar


Kommun: (SEZ)


Vindkraftverk: 66-91


Totalhöjd: 260-340 meter


Årlig produktion: ca 5500 GWh


Installerad effekt: ca 1400 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2031


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Zephyr planerar tillsammans med Vattenfall en vindkraftspark till havs inom Sveriges ekonomiska zon i norra delen av Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna.  

Vindparken, som benämns Vidar, omfattar en yta om ca 201 km2 och planeras bestå av 66-91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 m. Vindparken har en potential att producera ca 5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov eller hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll. 

I området råder stora bottendjup, mellan ca 100–300 meter, och av den anledningen planeras vindkraftverk på flytande fundament inom hela projektområdet. Bolagen ser positivt på möjligheten att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament då det innebär att storskalig elproduktion kan etableras på längre avstånd från land.

Genom att verken placeras länge ut till havs blir störningar för människor bosatta i kustremsan mindre påtagliga än om verken placeras på grunda, landnära bottnar. De flytande fundamenten bedöms även ha en lägre påverkan på exempelvis bottenfauna och marina däggdjur. 

Miljökonsekvensbeskrivning förbereds som underlag till tillståndsansökningar, om de olika tillstånd som krävs erhålls så beräknas vindparken kunna vara i drift ca 2029-2031. Som en del av tillståndsprocessen och inför kommande tillståndsansökan har ett avgränsningssamråd genomförts. 

Ni är välkomna att höra av er till projektledare på nedanstående kontaktuppgifter om ni har några frågor eller om ni önskar få mer information om projektet. 

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Vidar från olika platser utmed Bohuskusten. Fotomontagen är gjorda med 66 st vindkraftverk med en totalhöjd på 340 meter. Avståndet till de planerade vindkraftverken är långt och ibland döljs de naturligt bakom terräng och delvis under horisontlinjen. Fotomontage benämnda “symbol” är fotomontage där vindkraftverken inte är så synliga och i dessa montage har vindkraftverken därför lyfts fram ovanpå fotot och markerats med röd färg. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.