Vil bygge vind- og solkraft i Sarpsborg

Zephyr AS ønsker å utrede et vind- og solkraftverk i Sarpsborg. Dersom kraftverket bygges, vil det kunne gi innbyggerne, kommunen og næringslivet store fordeler.

Buer Rønneld vind- og solpark er planlagt etablert i Sarpsborg kommune i Østfold fylke. Turbinene vil ligge ved Oppsjø i et kupert skogsområde med gode vind- og solforhold, ca. ti kilometer øst for Sarpsborg sentrum.

Vi ønsker også å etablere et solkraftverk som integreres med vindkraftverket. Solpanelene vil i så fall plasseres mellom turbinene.

Anlegget kan totalt produsere cirka 400 GWh per år. Vindkraftanlegget står da for ca. 300 GWh, mens solkraftanlegget står for vel 100 GWh av den totale produksjonen.

Til sammen tilsvarer dette det årlige strømforbruket til ca. 26 600 husstander, om vi tar utgangspunkt i SSBs statistiske gjennomsnittsforbruk på 15 000 kWh pr. husstand.

Når vi bygger et vindkraftverk bruker vi ca. 3% av arealet i planområdet til veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter. Solkraftverket som er planlagt i Buer Rønneld vind- og solpark kan legge beslag på inntil 25% av arealet inne i planområdet. Arealbruken vil kartlegges detaljert i en eventuell konsekvensutredning.

 

Bidrag til lokalsamfunnet

For kommunen vil vindkraftverket bety store årlige inntekter. Produksjonsavgift på 2,3 øre per kWh og eiendomsskatt er de største inntektskildene. Til sammen vil dette kunne gi Sarpsborg kommune en direkte inntekt på mer enn 16,7 millioner kroner i året, forutsatt makssats på eiendomsskatt. Beløpet fra eiendomsskatt vil synke gradvis gjennom konsesjonsperioden, fordi den tekniske verdien til vindkraftverket synker med årene. I tillegg til dette kommer grunnrenteskatt, men den skal fordeles på alle kommuner i Norge og vil variere fra år til år.

Vindkraftverket vil også kjøpe en rekke varer og tjenester lokalt og regionalt i byggeperioden og, etter hvert, i driftsfasen. I byggefasen vil det være mulig for lokale entreprenører å by på kontrakter og i driftsfasen vil vindkraftverket kjøpe tjenester innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg, veivedlikehold, brøyting, leie av lager og kontor, renhold, teletjenester med mer. Kraftverket vil også ansette folk til å drifte det.

 

Kraft til kostpris

Zephyr AS ønsker å gi mer tilbake til de kommunene som sier ja til nye vindkraftverk. Vi har derfor utviklet konseptet Kraft til kostpris.

Kraft til kostpris betyr at kommuner som sier ja til å etablere nye vindkraftverk, vil få tilbud
om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den i hele kraftverkets konsesjonsperiode på 25-30 år. Dette vil gjelde både innbyggere, næringsliv og kommune.

For de siste vindkraftprosjektene Zephyr har bygd ut har kostprisen ligget mellom 35 og 45 øre per kWh. Hva reell kostpris vil bli på nye anlegg avhenger av flere faktorer, dette vil avklares i utredningene man gjennomfører i forkant av vedtak om bygging.

Kraft til kostpris gir forutsigbarhet og trygghet. I et litt lengre tidsperspektiv vil det kunne gi store besparelser, spesielt inn mot 2030, når Norge i stadig større grad må importere strøm.

Her kan du lese mer om Kraft til kostpris

 

En lang prosess

Utvikling av vindkraftprosjekter er en lang og grundig prosess hvor vertskommunen sitter med begge hendene på rattet. I første omgang ønsker Zephyr å presentere planene og utvikle disse i tett samarbeid med grunneierne, kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig. Sammen vil vi se på hvordan kraftverket kan skape god nytte og verdi for alle i Sarpsborg kommune.

Her kan du lese mer om prosjektet